Paragrafen

Verbonden Partijen

Het openbaar belang dat door de verbonden partij wordt behartigd
Netwerkbedrijf Alliander beheert regionale energienetwerken en levert netwerk gerelateerde diensten op het gebied van complexe energie-infrastructuren en de openbare ruimte.

Door de gemeente Rheden zijn geen specifieke doelstellingen m.b.t. de participatie in de Alliander geformuleerd; er is sprake van participatie op basis van een historisch gegroeide situatie. De omvang van het stemrecht in de Alliander biedt geen (potentiële) mogelijkheden om als individuele gemeente op beleidswijzigingen te sturen.

Zeggenschap
De gemeente heeft stemrecht via het platvorm Nuval namens de deelnemende gemeenten. Het  percentage aandelen dat de gemeente Rheden heeft is 0,043%. Zeggenschap is uiterst minimaal.

Programmadoelstelling
Alliander levert een bijdrage aan de programmadoelstellingen voor programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.

Beleidsvoornemens
Het beleidsvoornemen is behoud van het aandelenbezit, primair vanuit het oogpunt van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten om invloed te houden op de wijze waarop Alliander haar diensten levert. Daarnaast ontvangt de gemeente Rheden dividend uit het aandelenbezit. De aandelen Alliander zijn voor € 184.560 op de balans gewaardeerd (verkrijgingswaarde).

Financiële informatie

Financieel overzicht

(x € 1.000)

Jaar

Eigen Vermogen

Vreemd Vermogen

Resultaat

Bijdrage van gemeente

Bijdrage aan gemeente

2019 JR

4.224.000

4.567.000

253.000

0

42

2020 JR

4.328.000

5.094.000

224.000

0

*) Bijdrage aan gemeente zijn ontvangen dividenden.

Risico’s
In het gemeentelijke risicoprofiel zijn geen risico’s opgenomen ten aanzien van het aandelenbezit Alliander door de gemeente Rheden. Het theoretisch risico voor de gemeente Rheden ligt vervat in het moeten bijstellen van de hoogte van de waardering (184.560) op de balans van de onderhavige aandelen. Gezien de omvang van het gerealiseerd rendement is herwaardering niet aan de orde. Daarnaast bestaat de kans dat de gemeente een lager dividend ontvangt dan in de begroting wordt voorzien. Periodiek wordt de verwachte omvang van de te verkrijgen dividenden herijkt, wat ertoe leidt dat het (potentieel) risico in de lopende exploitatie wordt opgevangen. De verwachting is dat, als gevolg van hogere kosten de dividenduitkering in de toekomst lager zullen zijn dan voorgaande jaren. Verder is het ook de vraag of Alliander in 2021 het dividend geheel of gedeeltelijk gaat uitkeren als gevolg van Covid-19.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55