Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
De gemeente Rheden streeft naar een duurzaam woningbestand dat voldoet aan de vraag en bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat.

Met onze nieuwe Woonvisie heeft de Raad belangrijke kaders voor de toekomst vastgesteld. De transformatie van het ziekenhuisterrein dat in gang is gezet zal een stevige impuls voor onze gemeente kunnen zijn. Wij hebben een voorbereidingsbesluit getroffen om de overbelasting van sommige wijken tegen te gaan door een scheve verhouding tussen regulier wonen en bijzondere woonvormen (bijv. woon/zorg of kamerverhuur of verhuur aan arbeidsmigranten).

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

In de periode 2019-2023 streven wij naar een nieuwbouwproductie van woningen met aandacht voor levensloopgeschiktheid. Daarbij toetsen wij initiatieven op de juiste kwaliteit, richten ons op inbreiding en stemmen wij de grotere projecten af in de subregio.

De initiatieven moeten passen binnen de woonagenda. Daarin zitten meerdere wensen, bijvoorbeeld t.a.v. prijsklasse, duurzaamheid,  levensloopgeschiktheid en ruimtelijke kwaliteiten. Grotere projecten die lopen zijn m.n. Imboslaan en het Ziekenhuisterrein. LorenshofHet in 2020 geopend, het Vitens-terrein is opgeleverd en in Velp-Zuid zijn wij bezig met de herstructurering.

Wij inventariseren vraag en aanbod van zowel sociale huur als midden huur in samenwerking met woningcorporaties en particuliere verhuurders. Dit doen wij zowel lokaal en in de subregio.

In oktober 2020 is de regionale woningmarktmonitor gelanceerd. Hierin is informatie over de bestaande woningvoorraad te vinden, maar ook vraag en aanbod in alle prijsklassen, de verduurzaming van woningen en verhuisbewegingen. Er kan op regionaal niveau worden gekeken, maar ook ingezoomd worden naar gemeentelijk niveau en wijkniveau.

Wij zetten in op lokaal en regionaal woningbehoefteonderzoek als ingrediënt voor de nieuwe woonvisie en gaan aan de slag met een nieuwe regionale huisvestingsverordening.

Met ingang van 1 januari 2020 hebben we een nieuwe huisvestingsverordening in de regio Arnhem/Nijmegen. Deze is 3 jaar geldig.

Wij formuleren in 2020 een nieuwe woonvisie (2020-2025).

In september 2020 is de nieuwe Woonvisie 2020-2026 "Samen wonen in Rheden" vastgesteld door de Raad.

Wij promoten het gebruik van de blijverslening en geven deze een plek in de sociale infrastructuur, bijvoorbeeld via huisbezoeken aan onze oudere inwoners.

We hebben de blijverslening ondergebracht in de toekomstbestendigwonenregeling. Doorlopend blijven we deze regeling onder de aandacht brengen, onder andere tijdens de huisbezoeken uitgevoerd door Stichting Stoer.

Wij zetten het project ‘Mijn Huis Mijn Toekomst’ voort en maken prestatieafspraken met onder andere Vivare en Veluwonen over het levensloopgeschikt maken van woningen.

Het project 'Mijn huis, Mijn toekomst' is voortgezet. In 2020 zijn er prestatieafspraken gemaakt met Vivare, o.a. over voldoende aanbod aan levensloopgeschikte woningen.

Wij ondersteunen senioren die kleiner willen wonen.

Dit wordt in 2021 opgepakt.

Uitstroom uit zorgwoningen bevorderen wij door goede afspraken te maken met Vivare.

In 2019 zijn werkafspraken gemaakt met Vivare over de uitstroom uit zorgwoningen. In 2020 zijn we in gesprek gegaan over uitbreiding van de afspraken met jongeren uit de jeugdzorg.

In 2020 ondersteunen wij minimaal 3 inwonersinitiatieven in tenminste 3 kernen, gericht op het activeren en stimuleren van onderlinge hulpvaardigheid in de buurt.

Ondersteund met een subsidie van de provincie hebben wij een plan opgesteld voor een integrale wijkaanpak in Stenfert. Met de aanbesteding voor de Sociale Basis hebben wij een stevig fundament gelegd voor het verhogen van de onderlinge hulpvaardigheid in de buurt.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55