Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn een groot goed in onze samenleving. Wij faciliteren en ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig en gewenst. Wij willen de samenredzaamheid in onze gemeente versterken.

Corona heeft nog maar eens benadrukt hoe belangrijk een sociaal vangnet is voor inwoners. Rheden mag zich verheugen over een goed netwerk waar al jaren in geïnvesteerd is. Afgelopen jaar hebben wij de inzet en beleid hierop voortgezet waarbij de aanbesteding om volgende een impuls te geven aan de Sociale basis.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We vergroten de bekendheid van de mogelijkheden voor mantelzorgondersteuning. Het MVT,  ondersteuningspunt voor mantelzorg en vrijwillige Thuishulp, heeft hier een centrale positie in.

Tijdens Corona hebben wij extra openstelling gerealiseerd.

In 2020 is het informatieboekje MVT helpt je  verschenen. Er zijn 2-maandelijks advertorials gepubliceerd in de Regiobode.

De gehouden interviews met vrijwilligers,  mantelzorgers en intermediairs die onderdeel zijn van de boekjes en de advertorials, zijn ook gedeeld op Sociale media.
De website van het MVT is in 2020 geheel vernieuwd.

De bewustwording onder jonge mantelzorgers over (on)mogelijkheden vergroten wij door het samenbrengen en informeren van diverse partijen die met hen in contact staan.

Via subsidiëring innovatiefonds is in 2020 een project voor middelbare scholieren opgestart over bewustwording en aandacht voor jonge mantelzorgers door het MVT. Uitvoering vindt plaats in 2021 als corona dit toelaat.

Wij bieden technische hulpmiddelen aan mensen met geheugenproblemen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.

In de tweede helft van 2020 is onderzoek gedaan naar het inzetten van technologie bij mensen het geheugenproblemen. Met de zorgaanbieders zal in 2021 hieraan verder invulling worden gegeven.

In 2020 zijn drie nieuwe tussenvoorzieningen (hybride voorziening) opgestart, zoals Ons Raadhuis in Velp en het inloophuis Dieren.

Door de gemeente Rheden, de welzijnsorganisatie en de inwonersinitiatieven zijn de activiteiten in 2019 in projectplannen vertaald. De uitvoering ervan is in 2020 onder meer door Corona gestagneerd. De ondersteuning en vervlechting, conform Rhedens model, van deze hybride inwonersinitiatieven maakt thans onderdeel uit van de nieuwe welzijnsopdracht, vanaf 2021 uitgevoerd door Incluzio.

In 2020 zijn twee pilots opgestart met als doel het opstarten van tussenvoorzieningen in de dorpshuizen.

Zie hierboven. De 2 pilots betreffen het dorpshuis in Rheden en het dorpshuis in Spankeren.

Het Loket Vrijwillige Inzet biedt (deskundigheids)trainingen, advies en ondersteuning aan vrijwilligers om hen te ontlasten, hun werk effectiever in te richten en hulp in te schakelen.

Het Loket Vrijwillige Inzet heeft in 2020 deze diensten geleverd.

Wij zetten verder in op de methode van 'Het Gesprek'. In 2020 wordt ingezet op de afstemming van de formele producten en professionals op de mogelijkheden van de samenleving. Dit leidt tot een individueel arrangement van algemene- en maatwerkvoorzieningen in samenhang met de eigen kracht, zoals mantelzorgers en vrijwillige inzet van inwoners. De vraag van de inwoners en de mogelijkheden van de eigen kracht van de samenleving zijn daarbij altijd leidend. Waar mogelijk heeft de inwoner een consulent voor alle (gemeentelijke) diensten.

In 2020 was ''Het Gesprek'' lastig vorm te geven omdat fysieke ontmoetingen vrijwel onmogelijk waren. Wij hebben gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden en daar de gesprekstechniek zoveel mogelijk toegepast. De inzet voor de methode Het Gesprek is daarnaast meegenomen in de nieuwe welzijnsopdracht, die in 2020 is opgesteld en vanaf 2021 wordt ook zo wordt uitgevoerd door Incluzio.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55