Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Cultuurhistorisch erfgoed (historisch landschap, archeologie, historische bouwkunst en de verhalen) vormt samen met het unieke landschap de basis van de grote ruimtelijke kwaliteit van Rheden. Wij zijn trots op ons erfgoed en willen het in goede staat doorgeven aan volgende generaties.

Wij hebben verder gebouwd aan de structurele zaken die nodig zijn voor het in stand houden van onze unieke kwaliteiten. Het kunnen ''beleven'' van die kwaliteiten stond deels onder druk doordat een aantal fysieke evenementen geen doorgang hadden.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Bevorderen dat erfgoed voor vestiging van ateliers of kleine bedrijfsruimtes beschikbaar kan worden gesteld.

De kerk in De Steeg is in 2020 herbestemd tot bedrijfsruimte. Over enkele andere panden zijn gesprekken gevoerd met potentiële kopers.

Uitvoering van het project Maatwerk voor Monumenten. In dit project maken wij het binnen bestaande regelingen mogelijk dat (gemeentelijke) monumentale panden kunnen worden verduurzaamd. Een deel van het Monumentenfonds zal hiervoor worden ingezet.

Het project is gestart. De maatwerkscans worden momenteel aanbesteed.

Het project is door de provincie als één van drie pilots aangemerkt. Hiervoor is €80.000 subsidie toegekend en er volgt in 2021 nog  € 50.000. Dit geld is o.a. bedoeld voor een nieuwe, gebiedsgerichte aanpak.

Samen met de vrijwilligers van o.a. Rheden op de Kaart en Open Monumentendag werken aan de (digitale) ontsluiting van het erfgoed.

Er is een database aangeschaft en samen met Rheden op de Kaart (RoK) een plan van aanpak gemaakt. Binnenkort start een tijdelijke medewerker die met de vrijwilligers van RoK alle informatie digitaal gaat ontsluiten.

Actualiseren en ontwikkelen van het erfgoedplan tot een volwaardige (digitaal ontsloten) gebiedsatlas.

Er is een overzicht gemaakt van alle kaartlagen die onderdeel van de atlas moeten maken.

Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet voegen we de Welstandscommissie en Commissie Cultuurhistorie tot één Commissie Ruimtelijke Kwaliteit samen.

Er is een conceptverordening gemaakt voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De verordening wordt in 2021 aan college en raad aangeboden.

Stimuleren van monumenteneigenaren tot goed onderhoud.

Dit gebeurt iedere dag door onze adviseurs o.a. met behulp van de daarvoor beschikbare gemeentelijke-, provinciale- en rijkssubsidie.

Samen met de andere Gelderse Arcadië-gemeenten en provincie Gelderland werken we aan erfgoed in relatie tot kunst en cultuur, sociale projecten en toeristisch-recreatieve producten. Daaronder het landGOEDfestival Gelders Arcadië 2020 en het project Power Landscapes in het kader van het internationale Interregproject Innocastle.

Er is gestart met het opstellen van een Plan van Aanpak met uitvoeringsagenda voor projecten die bijdragen aan de beleving van de zone. Dit gebeurt samen met de andere gemeenten, ondernemers en eigenaren in de regio. De resultaten worden gepresenteerd tijdens de Innocastle-bijeenkomst, mei 2021.

Het (door corona uitgestelde) landGOEDfestival vindt in september 2021 plaats.

Uitvoeren van het actieprogramma “Landgoederen”.

Er zijn subsidies toegekend voor de uitvoering van projecten op 16 historische landgoederen en buitenplaatsen. Deze projecten dragen direct of indirect bij aan een betere beleving van het desbetreffende landgoed. Met de provincie wordt overlegd over subsidie voor de voortzetting van het programma na 2021.

Het (met subsidie van het rijk) opstellen van een Visie religieus erfgoed.

Er is een bureau geselecteerd en een inventarisatie gemaakt van alle religieuze gebouwen en terreinen. Door corona kon de geplande gezamenlijke aftrap geen doorgang vinden. Hieraan wordt in 2021 op een andere wijze invulling gegeven.

Wij organiseren het landelijk Erfgoedsymposium 2020, in verband met het winnen van de Erfgoedprijs 2019.

Het symposium kon niet doorgaan in verband met corona. Het is daarom verplaatst naar (september) 2021.

Met het prijzengeld van de Erfgoedprijs maken we een stripboek voor de hoogste klassen van het basisonderwijs, als onderdeel van het Erfgoededucatieleerlijn Reizen in de Tijd.

Het stripboek is bijna klaar. Het wordt op 20 april 2021 gepresenteerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55