Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
De opgave voor de komende jaren is het vormgeven van een gemeenschap waarin voor kinderen voorwaarden aanwezig zijn om zich positief te ontwikkelen én gezinnen hierbij, wanneer nodig, worden ondersteund. Daarbij is het een uitdaging om het systeem zo te organiseren dat het financieel robuust is.

  • Wij bevorderen de fysieke, mentale en sociale gezondheid van onze jeugd
  • Wij versterken de signalerings- en verwijsfunctie
  • Wij zetten ons specifiek in op risicogroepen om uitval te voorkomen
  • Wij zetten ons in om het landelijk ‘Actieplan Pleegzorg’ en 'Zorg voor de jeugd' zo goed mogelijk te vertalen naar de Rhedense situatie.
  • Wij benutten het netwerk rondom het kind of jongere maximaal met het oog op eigen kracht.
  • Wij zetten ons in op tevredenheid bij de inwoners over de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning
  • Wij zorgen voor een financieel houdbaar systeem.

Onze jongeren zijn enorm beknot in hun mogelijkheden om ''het leuk te hebben'' en zich (sociaal) te ontwikkelen. Met onderwijsinstellingen en andere jeugdpartners, bijvoorbeeld (sport)verenigingen, hebben krachten gebundeld om zoveel mogelijk ruimte te bieden om aan deze behoefte te voldoen. Verder hebben wij belangrijke stappen gezet om de zorg voor de Jeugd robuust neer te zetten. Een belangrijke mijlpaal is bereikt door 8 zorgverleners te contracteren die met samen met ons aan een toekomstvast zorgsysteem bouwen.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Het aantal leerlingen van 12-18 jaar, dat extra jeugdgezondheidszorg én een indicatie verzuim krijgt, stabiliseert of daalt (bron: Jaarverslagen Jeugdgezondheidszorg).

Dit jaar is extra aandacht gevraagd voor het melden van verzuim. Al zal het coronavirus zijn weerslag hebben op verzuimcijfers. Jaarcijfers over 2020 zijn nog niet bekend.

Voortkomend uit de evaluatie ‘Extra spreekuren schoolverzuim’ hebben we een route schoolverzuim opgesteld. Deze wordt in 2021 door partners vastgesteld.

Wij stimuleren de samenwerking tussen de gemeente (sociale gebiedsteams) en onze huisartsen.

Mogelijke vormen van samenwerking tussen de gemeente en de huisartsen zijn onderwerp van gesprek tijdens overleg met hen.

Wij onderzoeken mogelijkheden om huisartsen te ondersteunen door toevoeging expertise jeugd GGZ, bijvoorbeeld door inzetten van praktijkondersteuners jeugd GGZ.

Voor toevoeging van expertise jeugd GGZ is met huisartsen gesproken over het inzetten van een praktijkondersteuner jeugd GGZ.  Door het terugtrekken van medewerking aan de POH door de GGD en door corona heeft deze ontwikkeling vertraging opgelopen. In de dorpen Rheden en Velp is de POH-er in april gestart op locatie in de dorpshuizen. Voor het Dorp Dieren start de POH-er in juni 2021.

Wij zetten aanvullend jongerenwerk in.

Met Radar Uitvoering-Oost (vanaf 1 april 2020 naamswijziging in Incluzio) zijn afspraken gemaakt over aanvullende inzet van jongerenwerk om jongeren op straat te bereiken.

We voeren het actieplan pleegzorg uit, o.a. via de week van de pleegzorg en deelname aan de   landelijke wervingscampagne.

Vanuit het actieplan pleegzorg hebben wij in de week van de pleegzorg ingezet op werving van nieuwe pleegouders. In regionaal verband is een regionaal actieplan voor 2020 en 2021 vastgesteld en in gang gezet.

We maken samenwerkingsafspraken met onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg, teneinde een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun gezinnen te realiseren.

Het proces om te komen tot concretisering van het samenwerkingsconvenant onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg is vertraagd.  Wel zijn in 2020 de eerste lokale gesprekken gevoerd om het convenant lokaal uit werken.

We ontwikkelen scheidingsbeleid en sluiten hierbij aan op het landelijk programma “scheiden zonder schade”.

In 2020 is een start gemaakt met het in regionaal verband uitwerken van een scheidingsbeleid waarbij wordt aangesloten op het landelijke programma en waarbij we inmiddels ook gestart zijn met de uitvoering hiervan.

Het tevredenheidsniveau van inwoners (van 0 tot 100) die contact hebben met onze Toegang blijft op peil. We streven naar minimaal een score van 7,5 bij Wmo en Jeugd (bron CEO).

De toegang tot de zorg via de consulenten Wmo en Jeugd scoort met de meting van 2019 een ruim voldoende; een 7,8 voor de jeugdwet en een 7,3 voor de Wmo.

Het tevredenheidsniveau van de inwoners (van 0 tot 100) over de ondersteuning door middel van maatwerk blijft op peil. We streven naar minimaal een score van 7,5 bij Wmo en Jeugd (bron CEO).

Uit de meting van 2019 blijkt, dat het tevredenheidsniveau van cliënten over de kwaliteit van ondersteuning een 7,8 voor de wmo en een 7,9 voor de jeugdwet was. Voor 2020 zijn de resultaten nog niet bekend.

We bevorderen de positieve ontwikkeling van jeugdigen door in te zetten op beschermende factoren in de gemeenschap.

Met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld school en sport en jeugdigen, hebben wij tijdens het jeugddebat gesproken over het versterken van het gewone leven. Vanwege corona en prioriteiten van de deelnemers (oa door Corona) hebben wij hier geen vervolg aan kunnen geven. Wel zijn in 2020 korte films over de 10 beschermende jeugdfactoren gemaakt, waarmee wij deze factoren onder de aandacht brengen.

We voeren maatregelen uit om meer te kunnen sturen op resultaat van de jeugdhulpverlening op cliënt -en zorgorganisatieniveau. Onder andere door het aangaan van nieuwe contracten met de zorgorganisaties.

Voor meer sturing op resultaat zijn enerzijds
in 2020 op regionaal niveau nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten. Anderzijds hebben wij binnen onze gemeente ingezet op het inkooptraject voor lokale maatwerkvoorzieningen jeugdhulp voor een aantal producten.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55