Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Wij stellen alle inwoners van Rheden in staat om mee te doen in de samenleving. Ook de inwoners van Rheden die financieel kwetsbaar zijn (<120% van de bijstandsnorm) en hiervoor zelf (dan wel binnen hun omgeving) onvoldoende mogelijkheden vinden. Wij bestrijden kinderarmoede.

We hebben kinderen/jongeren die de stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs hebben gemaakt, in staat gesteld mee te doen op- en buiten school, door het toevoegen van de smartphone aan het Kindpakket. Daarnaast hebben we de GelrePas vernieuwd: door het inzetten van een pas met een eigen tegoed hebben mensen keuzevrijheid en eigen regie over hun te besteden middelen. Door een nieuwe website en een app kunnen pashouders makkelijker zien wat er in de buurt te doen is met de pas.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij zorgen dat de doelgroep voldoende geïnformeerd is en bekend is met de verschillende voorzieningen door blijvend in te zetten op communicatie en informatievoorziening.

- We hebben afgelopen jaar op vaste momenten aandacht besteed aan bepaalde thema’s of regelingen. Bijvoorbeeld de schoolkostenregeling bij start van het nieuwe schooljaar (waar we dan ook partners zoals de scholen en Leergeld bij betrekken).
-We hebben net na de 1e  corona lockdown een Geldkrant uitgebracht en huis-aan-huis verspreid, waarin we onze regelingen en ondersteuningsmogelijkheden (en die van onze maatschappelijke partners) onder de aandacht hebben gebracht.
-Via de ‘werkgroep Armoede’ hebben we onze maatschappelijke partners geïnformeerd.

Wij gaan de GelrePas samen met de andere deelnemende gemeenten doorontwikkelen.

-We hebben een nieuwe GelrePas ontwikkeld waarin gebruik gemaakt kan worden van een persoonlijk pastegoed.
-We hebben de nieuwe pas voor de kerst aan rechthebbende inwoners verstrekt.
-We hebben een nieuwe website en app ontwikkeld, om toegankelijkheid en gebruiksgemak van de nieuwe pas te optimaliseren.

Wij versterken de lokale regie op armoede samen met de lokale partijen, door het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zoals het platform Armoede.

De werkgroep Armoede kwam in 2020 vier maal bij elkaar.

Wij onderzoeken of herijking van de schoolkostenregeling nodig is.

We hebben geconcludeerd dat de regeling toegankelijker/laagdrempeliger zou kunnen zijn als onderdeel van de vernieuwde Gelrepas. Wij werken dit in de loop van 2021 (na de ‘startfase’ van de nieuwe pas) verder uit, in samenwerking met Stichting Leergeld, onze partner in het Kindpakket.

Wij evalueren de pilot smartphones voor brugklassers.

Na een positieve evaluatie heeft het college besloten de smartphone toe te voegen aan Kindpakket. Met Stichting Leergeld zijn afspraken gemaakt over de verstrekking van de telefoons.

Wij geven uitvoering aan het project "Bewindvoering Anders".

Wij hebben daarbij geen uitvoering kunnen geven aan dit project i.v.m. andere prioriteiten i.v.m. Corona.

We hebben ons aangemeld bij de rechtbank om gebruik te maken van ons adviesrecht per 1 januari 2021. We onderzoeken de mogelijkheden aan te sluiten bij het convenant dat Arnhem heeft met bewindvoerders.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55