Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
We zorgen ervoor dat de vitaliteit van inwoners verbetert. Het gaat dan om de fysieke, mentale én sociale gezondheid van inwoners. De mate waarin mensen zichzelf gezond voelen (de ervaren gezondheid of kwaliteit van leven) is daarbij het belangrijkste.

We zien gezondheid niet langer als 'niet ziek zijn', maar kijken juist naar de veerkracht, eigen regie en welbevinden van mensen. Niet de ziekte of de beperking staat centraal, maar het vermogen en de eigen kracht van mensen om hiermee om te gaan en te kunnen meedoen. Oftewel: Positieve Gezondheid!

We hebben een brede blik op gezondheid, waaraan vanuit verschillende invalshoeken een belangrijke bijdrage leveren. Denk aan de (gezondheids)zorg en maatschappelijke ondersteuning, sport, bewegen, voeding en leefstijl, en ontmoetingsplekken. Maar ook de inrichting van de openbare ruimte en luchtkwaliteit.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij intensiveren de samenwerking tussen huisartsen en gebiedsteams om goede zorg en ondersteuning mogelijk te maken.

Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden over diverse onderwerpen. O.a. de positionering van de POH was belangrijk en de samenwerking in het nieuwe zwembad. Op bestuurlijk niveau is een kwartaaloverleg gearrangeerd.

In 2020 hebben wij helderheid over de mogelijkheden voor het inzetten van een Praktijkondersteuner Jeugd GGZ bij de huisarts of ondersteuning op het gebied van jeugdhulp in het algemeen.

Voor toevoeging van expertise jeugd GGZ is met huisartsen gesproken over het inzetten van een Ondersteuner Jeugd GGZ. We hebben afspraken gemaakt over de inzet van deze Ondersteuner Jeugd, waarmee we in het voorjaar 2021 starten. We starten in Dieren.

Wij ontwikkelen een visie op beschermd wonen als voorbereiding op 2022 wanneer Rheden zelf verantwoordelijk wordt voor beschermd wonen.

Dit is in ontwikkeling samen met  buurgemeenten. Wij spelen een proactieve en sturende rol om de toekomstige samenwerking vorm te geven.

Samen met de GGZ pakken we de problematiek van toename van mensen met verward gedrag op.

In regionaal verband zijn meldpunten Wet verplichte GGZ en niet acute zorg voor mensen met verward gedrag ingericht.

Wij ontwikkelen in samenwerking met VGGM, politie en betrokken zorgorganisaties een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag.

Dit is een continue proces. De rollen zijn duidelijk en acties worden opgepakt.

·Wij voeren het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uit. Speerpunten tot en met 2020 zijn:

  1. wij ondersteunen minimaal 10 scholen bij het ontwikkelen van beleid en activiteiten gericht op voldoende bewegen en gezonde voeding (Gezonde School);
  2. wij stimuleren kinderopvang organisaties om te gaan werken met de Gezonde Kinderopvang aanpak;
  3. wij starten samen met zorgverleners en sportaanbieders een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor kinderen met overgewicht en hun ouders;
  4. wij ondersteunen verenigingen bij het inrichten van een gezonde sportkantine.

In de periode 2015 (start JOGG) t/m 2019 is het percentage jongeren met overgewicht in Rheden gedaald:
5/6 jr: 12% -> 8%
10/11 jr: 17,4% -> 14,3%
13/14 jr:19,2% -> 13,8%

Een factsheet met resultaten en prestaties van het JOGG programma is te vinden via deze link. We hebben de samenwerking met het landelijke JOGG programma verlengt t/m 2023.

Mogelijkheden voor activiteiten waren er minder in 2020. Dat hopen we in 2021 weer op te pakken.

In samenwerking met zorgverzekeraar Menzis, Wageningen Universiteit, sportaanbieders en zorgverleners organiseren wij voor minimaal 85 inwoners met een lagere sociaal economische status een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Met deze interventie worden inwoners begeleid naar een gezonde leefstijl waarin voldoende bewegen en gezonde voeding centraal staat.

In Velp, Dieren en Rheden zijn groepen gestart met de GLI en een begeleid sportprogramma. In totaal zijn er 55 deelnemers gestart verdeeld over de 3 kernen.  

In 2019 ontwikkelden wij een uitvoeringsplan voor het voorkomen en ontmoedigen van alcohol- en drugsgebruik op jeugd- en ontmoetingsplekken. In 2020 geven wij hier uitvoering aan.

De uitvoering is gestart. Iriszorg voert een belangrijk deel van uit. Zij hebben op alle VO scholen contacten en voeren daar (onderdelen van) het 'Helder Op School' programma uit. Ook bieden zij lichte hulpverlening bij beginnend problematisch gebruik.

Wij zetten deskundigheidsbevordering voor professionals en lichte hulpverlening voor alle inwoners in op het gebied van middelengebruik en verslavingen.

Hier is geen invulling aan gegeven. Corona heeft tot andere prioriteiten geleid. In 2021 pakken we dit op.

Wij organiseren voorlichting over verschillende gezondheidsthema's (zoals gezondheidszorg in Nederland, opvoeden en opgroeien, gezonde voeding en seksuele gezondheid) voor statushouders.

Hier is geen invulling aan gegeven. Corona leverde te veel belemmeringen en andere prioriteiten.

Wij houdend ons dekkend netwerk van openbare AED's in stand en promoten reanimatiecursussen en aanmelding als burgerhulpverlener.

Het aantal is verhoogd mede door de acties vanuit IkBuurtMee.

Wij lichten inwoners voor over de gezondheidseffecten van houtrook en maatregelen voor beperking van deze effecten en overlast.

Vooral voorlichting over dit thema van groot belang is.

Wij hebben gecommuniceerd via social media en lokale en regionale media. Ook hebben we naar specifieke wijken waar wij veel meldingen van overlast ontvangen een persoonlijke brief met informatie over bewust stoken gestuurd.
Voor de winterperiode 2020/2021 hebben wij informatie avonden georganiseerd over houtrook en bewust stoken.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55