Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
We winnen veel met sport en bewegen. Door sportief bezig te zijn voel je je goed en gelukkig. Het is leuk om te doen. Je ervaart plezier, spanning, competitie en gezelligheid. Daarnaast houdt het ons fit en gezond, het geeft energie en zelfvertrouwen om mee te doen, het levert nieuwe contacten op én bevordert schoolprestaties. Sport heeft daarnaast een economische waarde en creëert werkgelegenheid. De kracht van sport en bewegen is dus groot, op verschillende terreinen. Daarom willen we zoveel mogelijk inwoners stimuleren om te sporten en bewegen.

De ambitie van Rheden is: In 2026 neemt 75% van de inwoners deel aan sport of bewegen.

We hebben ons ingezet om de beperkingen door Corona zoveel mogelijk op te heffen. De realisatie van het zwembad in Velp is een mijlpaal. Een zwembad met veel mogelijkheden voor specifieke doelgroepen met fysieke belemmeringen om voldoende te bewegen. Verder is er een Sport Akkoord gesloten met 73 partijen.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij zetten combinatiefunctionarissen en beweegcoaches in die activiteiten en ondersteuning op het gebied van sport organiseren en uitvoeren op scholen; sportactiviteiten in de wijk organiseren en sportaanbieders ondersteunen. Zij richten zich met name op jeugd en senioren.

Door corona is de inzet van combinatiefunctionarissen en beweegcoaches gewijzigd in 2020. De mogelijkheden voor activiteiten op scholen en het helpen van senioren om een geschikte sportactiviteit te vinden waren beperkt. In plaats daarvan hebben de CF's en beweegcoaches sport- en beweegaanbieders ondersteund bij het uitvoeren van coronaproof activiteiten en hebben zij zelf aanvullende sportactiviteiten in de wijk en bij clubs georganiseerd. Zie ook het overzicht van sportactiviteiten in coronatijd dat wekelijks wordt geüpdatet via deze link.

Specifieke groepen (zoals senioren, kinderen uit lage inkomensgroepen en mensen met een beperking) helpen wij om een geschikte vorm van sport en bewegen te vinden.

Wij hebben in 2020 gewerkt aan de vernieuwing van de Gelrepas: een beter toegankelijke digitaal tegoed met toegankelijke website en app. Deze nieuwe vorm versimpelt het gebruik voor zowel de inwoner als de sportaanbieder en stimuleert inwoners met een lager inkomen om mee te doen aan sportactiviteiten. Vanaf 1 januari is deze nieuwe Gelrepas beschikbaar.

Wij realiseren een nieuw zwembad met doelgroepenbad. In samenwerking met zorgverleners en sportaanbieders organiseren wij in het zwembad zorg-sport programma’s waarmee we doelgroepen in beweging brengen.

Het Biljoenbad in Velp is volgens planning geopend. Verschillende (nieuwe) partners hebben zich daarbij aangesloten. Daarnaast hebben we met partners een Living Lab opgericht: een samenwerkingsverband van partners uit sport, zorg en onderwijs. Het doel is om in het zwembad therapie- en beweegprogramma's te ontwikkelen die zorgen voor gezondheidswinst bij specifieke doelgroepen.

Wij zetten het regionale loket Uniek Sporten in. Uniek Sporten brengt het lokale aanbod van aangepast sporten in kaart; helpt inwoners met een beperking bij het vinden van een geschikte sport- of beweegactiviteit, beweegmaatjes, financiële ondersteuning en hulpmiddelen; ondersteunt lokale sportaanbieders bij het opzetten of door ontwikkelen van aangepast sportaanbod.

Door corona zijn geplande ondersteuningsactiviteiten van Uniek Sporten niet door gegaan. Zoals 'de Avond van de Unieke Sporter', die in Velp georganiseerd zou worden en sportdagen voor speciaal onderwijs scholen. Prestaties die wel zijn geleverd:
- Extra inzet op social media met verhalen van sporters met een beperking en verhalen over sportaanbieders in de regio. Heeft geleid tot extra bezoek van de website.
- N.a.v. een verzoek vanuit het sportakkoord gaat Uniek Sporten in maart 2021 een bijscholing 'Ervaar een verstandelijke beperking' organiseren voor sportaanbieders uit Rheden.
- Lessenpakket aangepast sporten ontwikkeld voor basisonderwijs.
- Samenwerking opgezet met zorginstellingen om bewoners meer te laten sporten. O.a. een plan voor een maatjesproject om bewoners met begeleiding te laten zwemmen in het Biljoenbad.

Wij continueren het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). Zie ook prestaties onder Volksgezondheid.

In de periode 2015 (start JOGG) t/m 2019 is het percentage jongeren met overgewicht in Rheden gedaald:
5/6 jr: 12% -> 8%
10/11 jr: 17,4% -> 14,3%
13/14 jr:19,2% -> 13,8%

Een factsheet met resultaten en prestaties van het JOGG programma is te vinden via deze link. We hebben de samenwerking met het landelijke JOGG programma verlengd t/m 2023.

Samen met verenigingen in de Zuidflank Rheden werken wij aan een Vitaal Sportpark. De ontwikkeling van de betrokken sportverenigingen tot open club is daar onderdeel van.

De Open Club gedachte wordt door Sportclubs in de Zuidflank uitgevoerd. Een projectleider begeleidt de clubs daar sinds 2020 bij. Het gemeentelijk Sportbedrijf neemt deel aan de werkgroep die is opgezet en ondersteunt bij op te zetten samenwerkingen. Voorbeelden van concrete samenwerkingen die via de Open Club zijn ontstaan zijn: organiseren van een gezamenlijke sportinstuif en de realisatie van een pumptrack in de Zuidflank.

Wij werken mee aan initiatieven van sportverenigingen om zich te ontwikkelen tot een “Open Club”.

- Zie prestatie Zuidflank.
- We bieden Sportclub EDS de mogelijkheid om vanuit de Open Club gedachte het sportaanbod uit te breiden. Op het oefenveld voor de turnhal in Ellecom kan EDS aan de slag met de aanleg van een terras, een jeu-de-boulesbaan en realisatie van een padelbaan.

Wij richten de openbare ruimte beweegvriendelijk in. Onder meer door fiets-, vaar-, wandel- nordic walking en hardlooproutes te creëren en uit te breiden.

In het masterplan voor de Zuidflank in Rheden hebben we een plan opgenomen om een recreatief wandelpad door de hele Zuidflank aan te leggen. In 2021 start de aanleg van dit wandelpad. Wij hebben meegewerkt aan de realisatie van een regionaal wandelnetwerk.

Wij stimuleren en faciliteren sportevenementen om deze in de gemeente te laten organiseren.

Door alle corona-maatregelen konden er in 2020 geen (grootschalige) sportevenementen plaatsvinden.  

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55