Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitatie uiteengezet. Deze paragraaf kent de volgende indeling:

  • Wettelijke eisen en informatievoorziening;
  • Uitgangspunten grondbeleid;
  • Financiële uitgangspunten grondexploitatie;
  • Resultaten grondexploitatie;
  • Ontwikkeling bufferreserve
  • Winstneming grondexploitatie;
  • Risico’s.

In de paragraaf grondbeleid wordt inzicht verschaft in de resultaatverwachting van de grondexploitaties zoals deze blijkt uit de jaarrekening 2020 in vergelijking met de prognoses volgens de overeenkomstige paragraaf in de begroting 2021. Momenteel heeft de gemeente Rheden drie lopende grondexploitaties:

  • Vitatron / De Marke
  • Dr Visserstraat
  • De Beemd

De Beemd wordt afgesloten. Het resterende resultaat van € 798.976,- komt ten goede van de reserve Grondexploitaties.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55