Paragrafen

Taakvelden - Beleidsindicatoren

Pr.

Beleidsindicatoren (verplicht):

Waarde

Jaar

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

5

1. Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,55

2020

5

2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,08

2020

5

3. Apparaatskosten (kosten per inwoner in €)

1.308

2020

5

4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

17,64%

2020

7

5. Overhead (% van totale lasten)

12,91%

2020

Taakveld 1. Veiligheid

5

6. Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)

103

2019

5

8. Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

1,5

2019

5

9. Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

3,8

2019

5

10. Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

2,6

2019

5

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)(aantal per 1.000 inwoners)

5,8

2019

Taakveld 3. Economie

1

14. Functiemenging (%)

46,2%

2019

1

16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

141,9

2019

Taakveld 4. Onderwijs

1

17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

2,2

2019

1

18. Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

27

2019

1

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2,0%

2019

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

2

20. Niet sporters (%)

50,3%

2016

Taakveld 6. Sociaal domein

1

21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

697,1

2019

2

22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

1%

2019

1

23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

7%

2019

1

24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking)

64,7%

2019

1

26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

2%

2019

1

27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

428,1

2020

1

28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

231,9

2020

2

29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

14,7%

2019

2

30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,4%

2019

2

31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,5%

2019

2

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

760

2020

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

4

33. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner)

154

2019

4

34. Hernieuwbare elektriciteit (%)

4,3%

2018

Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3

35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000)

236

2020

3

36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

1,1

2019

3

37. Demografische druk (%)

84,2%

2020

8

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)

711

2020

8

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

758

2020

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55