Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Wij streven naar goed en voldoende werk voor de inwoners. Iedereen in Rheden heeft een kans om mee te doen.

Eén van de effecten van Corona is de instroom van arbeid-fitte mensen met een relatief geringe afstand tot de arbeidsmarkt. De focus is om deze groep snel naar werk te begeleiden waarbij de uitdaging vooral ligt op het voorhanden zijn van vacatures. De groep met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt vergt een ander soort aandacht waarbij het stijgen op de participatieladder veelal niet direct leidt tot uitstroom. Ondanks dat het aantal vacatures in de regio redelijk stabiel bleef, was er wel een verschuiving waar te nemen. Meer zorg, minder horeca en toerisme. De bemiddelbaarheid voor onze doelgroep is daar lager omdat de zorg veelal specifieke kwaliteitseisen stelt aan medewerkers.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

·Realiseren van duurzame uitstroom. Op basis van een grondige analyse wordt een ambitieuze en realistische doelstelling bepaald.

Bestand is in beeld gebracht. Per doelgroep is een aanpak met passende projecten voorhanden.

·We zoeken naar mogelijkheden om de instroom te beperken.

De instroom is beperkt gebleven door vergrote inzet op de groep die vanuit de WW instoomde. Deze mensen zijn arbeid-fit en zijn met speciale aanpak snel bemiddelbaar.

Wij zorgen voor beschikbaarheid van dagbesteding, beschut werk voor Rhedenaren die (tijdelijk) niet in staat zijn regulier werk te verrichten.

Beschut werk bij reguliere werkgevers is een grote opgave. Wij leveren maatwerk waar mogelijk en zoeken actief naar werkgevers die hier invulling aan kunnen geven.

Uitvoeren van experimenten binnen de Participatiewet, uitgezonderd een experiment met het basisinkomen.

Projecten die in 2019 in gang zijn gezet zijn in 2020 gecontinueerd. In 2021 wordt een deel omgezet in een reguliere aanpak.

Mensen met een uitkering krijgen met het project “Veluwezoom Dream Job” een 12 weken durend ontwikkelprogramma, gevolgd door een nazorgperiode. De helft van de deelnemers is na deelname onafhankelijk van een bijstandsuitkering.

De doelstelling waarbij de helft van deelnemers na deelname onafhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is niet gehaald. er zijn 3 groepen van start gegaan. Niet voor iedereen is betaald werk haalbaar binnen een periode van 12 weken. Feit is wel dat de jongeren in beeld zijn en weer actief aan hun toekomst werken. De 3e groep heeft last van Corona waardoor stages nog niet afgerond zijn.

De jongerencoaches leiden jongeren naar werk, scholing of passende hulpverlening. De inzet zorgt ook voor minder instroom van jongeren en een kortere duur van uitkeringsbehoefte.

De inzet van de jongerencoaches is in 2020 gecontinueerd. Er zijn er 39 bemiddeld naar school, werk of hulpverlening.

·Middels het project “Middachten” hebben structureel 4 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt / jongeren van Tender de mogelijkheid om mee te doen. Per jaar stroomt minimaal 1 persoon uit naar reguliere arbeid.

Doelstelling is gehaald, 1 persoon is uitgestroomd naar regulier werk.

·Sociale Ruimte biedt een traject aan gericht op ontwikkeling gedurende 3 maanden. Na 3 maanden krijgt de deelnemer een regulier contract en ondersteuning richting een duurzame arbeidsplek buiten de organisatie. De nadruk wordt gelegd op nazorg om duurzame uitstroom te realiseren.

Het project sociaal en ruimte is het afgelopen jaar zoveel mogelijk ingebed in de reguliere werkzaamheden bij Buurtbeheer. Ondanks een te kort aan aanmeldingen hebben er toch verschillende deelnemers stage gelopen en werkervaring opgedaan.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55