Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Wij bevorderen de lokale werkgelegenheid en dragen bij aan een gezonde duurzame lokale economie.

Er zijn door ons vele contacten gelegd met ondernemers en hun vertegenwoordigingen. Inzet was om, naast een luisterend en begripvol oor te bieden, actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om de last door de Corona crisis te verlichten. Daarin hebben wij diverse maatregelen kunnen treffen, zoals uitstel van lokale heffingen, verruiming van openingstijden en het creëren van een subsidieregeling.

De definitieve cijfers zijn nog niet voorhanden maar het laat zich aanzien dat de werkgelegenheid in de gemeente Rheden in 2020, ondanks de wereldwijde Covid19 pandemie, zich positief heeft ontwikkeld. Dit geldt eveneens voor het aantal nieuwe vestigingen. In 2020 is een grote stap gemaakt in de uitvoering van het revitaliseringsproject De Beemd Noord. De oplevering staat gepland eind 1e kwartaal 2021. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke duurzame vestigingsklimaat. Mede door forse inzet vanuit de gemeente Rheden is er een grote stap gemaakt naar een revitalisering van de hoek Geitenbergweg/ Kanaalweg in Dieren (voormalige Lepper terrein).

Een verlenging van de BIZ Velp is eind 2020 gerealiseerd. Hierdoor zal voor de komende 5 jaar door een sterk vertegenwoordigd verenigingsleven gewerkt worden aan een aantrekkelijk en concurrerend winkelgebied.

De gemeente Rheden heeft in 2020 actief bijgedragen aan de zogenaamde MKB Deal. Lokale ondernemers worden gestimuleerd (d.m.v. vouchers) om te werken aan digitalisering van hun bedrijfsprocessen.

Het beschikbare gemeentelijke areaal aan bedrijventerreinen is door verkoop (De Marke) in 2020 afgenomen. Dit gaat in 2021 leiden tot nieuwe vestiging van bedrijven.
In 2020 zijn de kaders vastgesteld voor het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Met deze kaders wordt er verder gewerkt aan een duurzame economische ontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen.  

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

·Wij revitaliseren bedrijventerrein De Beemd Noord en stellen vast welke andere bedrijventerreinen in aanmerking komen voor revitalisering.

Eind 2020 is een groot deel van de uitvoering gerealiseerd. In het eerste kwartaal 2021 wordt de uitvoering afgerond.

·De detailhandelsstructuurvisie “Kiezen voor eigen kwaliteit” (2017) voeren we uit. De bestaande projecten zoals vernieuwing Callunaplein en de individuele centrumplannen vormen een belangrijk onderdeel bij de realisatie.

De wereldwijde Covid-19 pandemie heeft een  vertragend effect gehad op de verdere uitvoering. Ondanks deze situatie is het gelukt om de BIZ Velp te verlengen. Met de horeca ondernemers is in 2020 gezamenlijk opgetrokken om te komen tot meer mogelijkheden voor terrasruimte in het kader van Covid-19 (zomerperiode).

In januari 2020 is samen met de BIZ Velp het aanvalsplan Centrum Velp opgesteld.

De verdere professionalisering van het centrummanagement Rheden en Velp is in 2020 in gang gezet. Samen met de provincie Gelderland is een programma opgezet om het centrummanagement verder te stimuleren.

Met diverse eigenaren is gesproken inzake het terugdringen van leegstand en het aantrekkelijk maken winkelgebied.

·Voor Velp onderzoeken we of verplaatsing van de markt en de kermis wenselijk is.

Het proces is in 2020 gestart. Dit heeft geleid tot verschillende werksessies met belanghebbenden (o.a. met marktkooplieden, omwonenden, consumenten en BIZ Velp). Eind 1e kwartaal 2021 is het onderzoek afgerond.

·Samen met onze partners werken we aan een verdere uitbouw van de lokale Triple Helix VeluwezOOOm.

VeluwezOOOm got talent 3.0 is in 2020, ondanks de lastige omstandigheden, van start gegaan.
Het onderwijs is actief betrokken bij het externe initiatief van Rheden Lokaal.
Tussen het Astrum College, de ORDS en de gemeente Rheden zijn afspraken gemaakt om mee te werken aan een betere dienstverlening voor ZZP'ers.
In 2020 zijn er aanbevelingen gepresenteerd door een afstudeerstudent van de TU Twente om de lokale Triple Helix verder te professionaliseren.

·Wij besteden aandacht aan de ontwikkeling van werkgelegenheidslocaties en ondersteunen lokale bedrijven bij het verbeteren van hun locatie. Wij werken mee aan een alternatieve invulling van leegstaand vastgoed, op voorwaarde dat dit de economie versterkt.

Het ondersteunen van lokale bedrijven bij het verbeteren van hun locatie is een continue proces. Met eigenaren/ gebruikers is er regelmatig overleg om te komen tot een optimalisering van hun locatie. Hierbij wordt ook de visie op flexibilisering/functieverruiming op de bedrijventerreinen in de gemeente Rheden betrokken.

·Wij voeren de economische beleidsnota (2017) en het uitvoeringsprogramma verder uit.

Het jaarlijkse ondernemerscafé is door Covid19 niet doorgegaan.

In 2020 is er specifiek gekeken naar het gebied Kanaalzone Dieren en Spankeren in relatie tot de mogelijkheden om te komen tot een revitalisering van het gebied.

Het contact met het Werkgeversservicepunt is in 2020 geïntensiveerd.

Met de DELS is er overleg geweest op welke wijze het lokaal inkopen verder gestimuleerd kan worden.

Met alle ondernemersverenigingen is er in 2020 frequent regulier overleg geweest.

·Wij leggen bedrijfsbezoeken af.

In 2020 zijn er 10 bestuurlijke bedrijfsbezoeken afgelegd.

·We onderzoeken de versoepeling van regels voor ondernemers.

In afwachting van de invoering van de omgevingswet is deze actie voorlopig on hold gezet. Waar kansen zich voordoen om regels te versoepelen, zal er actief erop worden ingespeeld.

·We onderzoeken in hoeverre ondernemers nog meer vanuit huis kunnen werken.

In 2020 is er gekeken naar het huidige beleid rondom werken aan huis. In 2009 is een ontheffingenbeleid geformuleerd voor het uitoefenen van een beroep of bedrijf in een vrijstaand bijgebouw. Dit betreft al een verruiming van de regels (voorheen was het niet mogelijk om te werken vanuit een vrijstaand bijgebouw).  In nadien vervaardigde bestemmingsplannen is de inhoud van dat beleid direct opgenomen in de regels van de bestemming Wonen.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55