Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Wij maken een omslag naar een circulaire economie door circulaire economie als uitgangspunt van ons handelen te nemen.
  • Wij blijven op zoek gaan naar partners, en stimuleren relevante partijen om de circulaire economie binnen de gemeente Rheden vorm te geven.
  • Wij stimuleren het hergebruik van grondstoffen

In 2020 hebben wij ons vooral gericht op een toekomstvaste aanpak. Voor een deel door de inbedding van Circulaire Econome in de regionale aanpak waarbij wij een bestuurlijke en ambtelijke voortrekkersrol hebben. Lokaal bedden wij het in ons Klimaatprogramma in waarbij wij onze aandacht prioriteren. Daarnaast hebben wij met ODRA een aanpak voor komend jaar ontwikkeld.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

·Aansluitend op de Rijks brede doelstellingen en ons Klimaatprogramma 2019-2023 stellen wij een meerjarig programma “Rheden Circulair” op.

Het beleidskader is met diverse partners opgesteld. Het maakt deel uit van het Klimaatprogramma en medio 2021 aan de raad aangeboden.

·Op regionaal niveau zetten we in op Circulaire Economie.

De gemeente Rheden neemt bestuurlijk een trekkende rol in ''De Circulaire Regio'' dat een apart onderdeel is van de Groene Metropoolregio. Wij hebben het regionale GWW-ambitiedocument mede getekend voor circulaire bouwprojecten in Grond, Weg- en Waterbouw. De ambitie van onze regio om zowel in omvang als aantal circulaire bouwplannen hoger uit te komen dan het landelijke gemiddelde.

·Wij stimuleren bedrijven, inwoners en organisaties om circulair te ondernemen en innovatief te produceren, consumeren, financieren en organiseren. Uiteraard doen we dat in samenwerking met onze (kennis)partners en geven we daarin zelf het goede voorbeeld.

Met ODRA is plan opgesteld om bij bedrijven inventariseren welke vergunningstechnische drempels er zijn om circulair te ondernemen.

·We gaan samen met het onderwijs (bijvoorbeeld de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) ondernemers helpen om te komen tot meer circulariteit. We kijken dan bijvoorbeeld naar andere manieren van afschrijven/kostentoerekeningen, productontwerp.

Nog geen actie op ondernomen

·We onderzoeken de behoeften van de ondernemers en wat de gemeente daarin kan betekenen.

Met ODRA is plan opgesteld om bij bedrijven te inventariseren welke vergunningstechnische drempels er zijn om circulair te ondernemen. Uitvoering in 2021.

·Wij passen het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan, zodat circulariteit wordt meegewogen in de gunning.

In 2020 heeft de Raad ingestemd met het beleid Circulair Inkopen.

·De uitgangspunten van Circulaire economie nemen wij mee in de ontwikkeling van de Zuidflank Rheden.

In het bouwteam is circulariteit een belangrijk uitgangspunt. Wij streven naar een gesloten grondbalans, hergebruik van groen en het gebruik van een duurzamer beton.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55