Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Belangrijkste resultaten
De gemeente Rheden stelt iedereen in staat te leren, te studeren en zich te scholen. Wij willen zo ieders potentieel benutten waardoor de kans op ongelijkheid en kennis tweedeling vermindert.

In 2020 hebben wij ons vooral gericht op de coördinerende taken om onderwijs en opvang van kinderen tijdens de lockdowns mogelijk te maken. Daarnaast heeft de financiële afwikkeling veel tijd gekost. Effect van onze inspanningen en die van onze partners is dat er opvang goed geregeld was en 24/7 opvang tijdig geregeld was voor de kinderen (ouders) die daar behoefte was.
Voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is door het Rijk voor 2020 een bedrag toegekend van € 946K. Hiervan is  € 463K besteed en het restant van € 483K gereserveerd. De besteding hiervan is voorzien in de jaren 2022 en 2023.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij voeren het actuele Peuter- en VVE beleid uit.

Resultaatafspraken zijn in samenwerking met partners in concept opgesteld en liggen begin 2021 bestuurlijk ter ondertekening voor. We subsidiëren vanaf 2020 beweeg- en taalaanbod op de vve locaties. Wanneer de maatregelen dat toestaan, sluiten ook ouders hier periodiek bij aan. Daarnaast hebben wij een kwaliteitsregeling gepubliceerd om de kwaliteit van VVE en de doorgaande lijn met de vroegschool te versterken.

Wij werken samen met het onderwijs aan thema’s die staan in de Strategische Agenda: gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en kansengelijkheid.

Vanwege corona heeft het nader invullen van de Strategische Agenda geen prioriteit gekregen. Wij hebben afgesproken om komend jaar ons op één onderwerp te concentreren.

Wij maken samenwerkingsafspraken met onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg, met als doel een sluitend aanbod aan ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun gezinnen te realiseren. De lokale vertaling van het Samenwerkingsconvenant Regionale sluitende aanpak Passend onderwijs-Jeugdhulp-Jeugdgezondheidszorg vormt hiervoor de basis.

Het proces om te komen tot concretisering van het samenwerkingsconvenant onderwijs-jeugdhulp-jeugdgezondheidszorg is vertraagd. Wel zijn in 2020 de eerste lokale gesprekken gevoerd om het convenant lokaal in eerste instantie het po en vo uit te werken.

Afspraken worden geconcretiseerd in uitwerkingsagenda’s voor de verschillende fases van de voorschool, het PO, VO, MBO en het overstijgende niveau.

zie bovenstaand antwoord.

Wij subsidiëren Taalhuis Veluwezoom door bij te dragen aan de kosten voor het coördinatorschap. Taalhuis Veluwezoom biedt formeel en non-formeel taalaanbod aan met mensen met een (digi)taalvraag.

Tijdens de lockdown is het reguliere aanbod van het Taalhuis stil gelegd. Op nieuwe manieren zijn vrijwilligers en deelnemers met elkaar aan de slag gegaan om basisvaardigheden te versterken; bijvoorbeeld online of door foto's te maken van huiswerk.

Wij geven opdracht aan de VGGM om de toezicht op de kinderopvang uit te voeren. Wanneer er handhaving volgt, ligt het uitoefenen van deze taak bij de gemeente.

Tijdens de sluiting van de reguliere kinderopvang heeft de VGGM er voor gezorgd dat noodopvanglocaties veilig en verantwoord waren. Toezicht is zoveel mogelijk door gegaan met de werkzaamheden, waarbij de landelijke richtlijnen zijn gevolgd.

Wij dragen financieel bij aan de uitvoering VVE voor kinderen met een (dreigende) taalachterstand om deze achterstanden weg te werken.

In 2020 is succesvol de wettelijk verplichte 16 uur voorschoolse educatie ingevoerd. De eerste reacties zijn positief.

Alle peuters hebben ontwikkelrecht in Rheden; peuters van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag kunnen met subsidie een aantal uren per week naar de peuteropvang. Zo leren ook zij schoolse vaardigheden.

We zien een dalende trend van het aantal deelnemende peuters aan de peuteropvang met een peutersubsidie. Een nieuwe folder is ontwikkeld en verspreid om meer bekendheid aan de regeling te geven.

Wij actualiseren het integrale Huisvestingsplan Onderwijs waarbij duurzaamheid een belangrijke plek krijgt.

Door Corona is actualisatie vertraagd. In 2020 is door het onderwijs en de gemeente gewerkt aan de uitwerking van thema's zoals duurzaamheid. Daarnaast zijn leerlingprognoses opgesteld en is een quickscan van onderwijsgebouwen gemaakt. Dat is de basis van het nieuwe integrale huisvestingsplan.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55