Programma's

1 Economische Ontwikkeling

Programma

1. Economische Ontwikkeling

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

3.1 Economische ontwikkeling

161

183

133

214

-81

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

25

48

48

39

10

4.2 Onderwijshuisvesting

2.358

2.182

2.176

2.114

63

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.468

2.146

2.100

1.565

536

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

307

321

170

208

-37

6.3 Inkomensregelingen

18.249

18.164

18.530

22.135

-3.606

6.4 Begeleide participatie

9.767

9.739

9.668

9.540

128

subtotaal

32.335

32.784

32.826

35.814

-2.988

Baten

3.1 Economische ontwikkeling

7

104

104

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10

44

44

11

-33

4.2 Onderwijshuisvesting

31

28

28

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

451

832

940

486

-454

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

25

5

0

0

6.3 Inkomensregelingen

14.071

14.313

14.343

19.246

4.903

6.4 Begeleide participatie

224

178

178

306

128

subtotaal

14.818

15.372

15.505

20.182

4.676

Saldo van baten en lasten

-17.517

-17.411

-17.320

-15.632

1.688

Reserves

Toevoeging

15

0

0

0

0

Onttrekking

439

0

0

0

0

Resultaat

-17.093

-17.411

-17.320

-15.632

1.688

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 1,7 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

1. Economische Ontwikkeling
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Taakveld

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

3.1 Economische ontwikkeling

23

I

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-23

I

4.2 Onderwijshuisvesting

90

I / S

De onderschrijding komt voornamelijk door lagere toegerekende rente (€ 75 k ).

Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

82

I

De lasten van het leerlingenvervoer (als onderdeel van het doelgroepenvervoer dat door de BVO DRAN wordt uitgevoerd) zijn door de Corona-beperkingen bij het reizen lager dan begroot (€ 78 k).

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-37

I

6.3 Inkomensregelingen

1.297

I / S

De onderschrijding van het budget heeft een aantal oorzaken:
- de vastgestelde definitieve Rijksbijdrage BUIG is hoger ( +/+ € 1.023 k)
- de uitgaven BUIG zijn hoger door groei in loonkostensubsidies en licht gestegen aantallen bijstandgerechtigden (-/- € 397 k)
- lagere lasten IOAW en IOAZ ( +/+ € 219 k)
- een bijdrage in de uitvoeringskosten TOZO (v +/+ € 456 k)
Voorgesteld zal worden om een deel van de middelen voor uitvoering TOZO als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen (€ 150 k).

Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.

6.4 Begeleide participatie

256

I / S

De per saldo lagere lasten kennen een aantal oorzaken:
- lagere kosten voor MGR-module WgSW (+/+ € 275 k)
- liquidatie-uitkering Presikhaaf Bedrijven (+/+ € 165 k)
- lagere lasten Beschut Werk door lagere instroom (+/+ € 187 k)
- per saldo lagere lasten voor re-integratie ( +/+ € 64 k) waarin onder andere de afwikkeling subsidie Dreamjobs is meegenomen
- per saldo lagere lasten inburgering ( +/+ € 7 k) waarin onder andere de eerste kosten voor de invoering van de nieuwe wet Inburgering zijn opgenomen
- vergoeding aan SW-bedrijf Scalabor als compensatie van Corona-effecten op haar exploitatie en in lijn met regio-afspraken (-/- € 445 k)
Voorgesteld zal worden om het bedrag van de onderschrijding Beschut Werk als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen om te kunnen inzetten voor Wmo (€ 187 k).
Voor de invoering van de Wet Inburgering heeft de gemeente Rheden als onderdeel van de Algemene Uitkering een bedrag van € 87 k ontvangen. De vergoeding is verantwoord onder programma 8. Voorgesteld zal worden om een deel deze middelen als bestemmingsreserve naar 2021 mee te nemen ( € 80 k).
Met betrekking tot de vergoeding aan Scalabor geldt dat hiervoor van het Rijk een overeenkomstige bijdrage van € 445 k is ontvangen als onderdeel van een van de Corona-steunpakketten. Deze vergoeding is als bate verantwoord onder programma 8.

Rekeninghoudend met de door het Rijk verstrekte Coronacompensatie is het resultaat van dit taakveld : +/+ € 701 k.

Voor de verdeling van het resultaat in structureel en incidenteel wordt nog een nadere analyse uitgevoerd.

0.10 Mutaties reserves

0

I / S

Totaal

1.688

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55