Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Wij werken aan het behoud en de vergroting van de kwaliteit van onze dorpen en het buitengebied van onze gemeente.
  • Wij werken samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan de voorwaarden voor een aantrekkelijke, gezonde omgeving waarbij we de historische karakteristieken van de dorpen en het landschap koesteren.

Het ontwikkelen van gebieden kent verschillende stadia met vaak langjarige trajecten. Wij hebben belangrijke ruimtelijke kaders gesteld waarbinnen gebieden zich kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden ca. 80 initiatieven op jaarbasis; van idee vorming tot realisatie. De voorbereidingen voor de ingrijpende omgevingswet zijn in volle gang. De aanbesteding voor de onmisbare schakel (het Digitale Stelsel Omgevingswet) is afgerond. Verder zijn wij er in geslaagd om een omvangrijke Rijkssubsidie te bemachtigen in de vorm van de Veluwe-deal. Daarmee hebben wij middelen om de natuur, de beleving en de toegankelijkheid van de Veluwezoom te verbeteren. In 2020 hebben wij met het Rivierklimaatpart sluitende afspraken gemaakt met Rijk, provincie, en gemeenten Arnhem, Zevenaar, Westervoort. Het zal een stevige impuls geven aan het gebied langs de IJssel met positieve effecten op duurzaamheid, waterveiligheid en recreatief- en agrarisch gebruik.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

De structuurvisies voor de dorpen en het buitengebied bevatten een uitvoeringsagenda met concrete maatregelen. In 2020 werken wij verder aan de uitvoering van deze maatregelen.

In 2020 zijn diverse uitvoeringsmaatregelen (verder) opgepakt. In zijn algemeenheid worden de ruimtelijke beleidsuitgangspunten uit de structuurvisies doorlopend meegenomen bij particuliere initiatieven en in (gemeentelijke) ruimtelijke projecten en/of in de projecten rond herstructurering van de openbare ruimte. Een groot aantal beleidsmaatregelen krijgen verdere armslag in sectoraal beleid zoals een woonvisie of  duurzaamheidsbeleid. Ook worden wensen meegenomen in de afstemming met andere overheden, zoals het waterschap en de provincie. Een aantal concrete voorbeelden van uitvoeringsmaatregelen is de uitvoering van het Masterplan de Zuidflank en de verbetering van het station van Rheden. Voor Spankeren en Dieren is een aantal initiatieven opgestart om de beleving van het Apeldoorns kanaal te vergroten. Het gaat om het Dierense strandje en de Dierense sluis. In Laag-Soeren is gestart met het proces om te komen tot een nieuwe invulling van het plantsoen aan de Jan Ligthartlaan. In het buitengebied hebben we een verkenning duurzame(re) landbouw gedaan en zijn de voorbereidingen gestart voor een masterplan voor de Veluwezoom (waaronder de Posbank).

Wij stellen een monitor op die inzicht geeft in de uitvoeringsmaatregelen van alle structuurvisies. Met deze monitor leggen wij periodiek verantwoording af over de voortgang, onder meer in onze gesprekken met bewoners- en ondernemersverenigingen.

De monitor is in ontwikkeling.

Wij begeleiden proactief ruimtelijke initiatieven, (gebiedsontwikkelings)processen en realiseren van projecten gebiedsontwikkeling waarbij sprake is van een gemeentelijk belang. Voorbeelden zijn de gebiedsontwikkelingen Winkelcentrum Dieren, nieuw zwembad Velp en woningbouw op verschillende locaties. De voortgang wordt twee keer per jaar gerapporteerd aan de gemeenteraad.

Diverse initiatieven zijn verkend en begeleid en we hebben in diverse gebiedsprocessen actief geparticipeerd. De raad heeft de voortgangsrapportages van de grotere projecten, initiatieven en gebiedsontwikkelingsprocessen ontvangen.

Wij geven uitvoering aan het project Zuidflank.

De uitvoering loopt zoals gepland. De realisatie van de natuurspeeltuin is één van de tastbare resultaten

Voor het Rivierklimaatpark leggen we in 2020 een intergemeentelijke structuurvisie voor aan de gemeenteraad.

Op 29 september 2020 heeft de gemeenteraad de intergemeentelijke structuurvisie vastgesteld.

Wij onderzoeken hoe we welstandsvrij bouwen als norm in de praktijk kunnen brengen.

De aanzet hiervoor is gemaakt en begin 2021 kan de raad zich hierover uitspreken.

Wij stellen een nieuwe nota grondbeleid op.

In januari 2020 is de Nota Grondbeleid 2020-2023 vastgesteld

De actualisatiebestemmingsplannen van Rheden Haveland, Rheden Centrum, Velp Centrum en Spankeren zullen in 2020 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Daarnaast zal worden gewerkt aan actualisering van het bestemmingsplan Landelijk Gebied en de voorbereiding op de Omgevingswet.

De actualisatie van het bestemmingsplan Landelijk Gebied is uitgesteld tot na inwerkingtreding van de OW. Overige plannen zijn nog in procedure.

In 2020 bereiden we ons verder voor op de invoering van de Omgevingswet op basis van het Plan van Aanpak dat hiervoor in 2019 is opgeleverd.

Met het uitstel van de invoering met 1 jaar is er enigszins lucht gekomen. De invoering zal meerdere jaren in beslag nemen. We doorlopen een traject om aan de wettelijke eisen voldoen per 1/1/2022. In 2020 is o.a. een belangrijke besluit genomen over de aanschaf en implementatie van een belangrijke schakel voor het DSO (Digitaal Stelsel).

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55