Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Wij beheren de openbare ruimte duurzaam, zodat deze maximaal bruikbaar is en op een logische wijze aansluit bij het landschap.
  • Een veilige en bereikbare woon-, werk en leefomgeving.

In 2020 is het beheer conform de vastgestelde kwaliteitsniveaus uitgevoerd en is aan de vastgestelde doelstelling uit de begroting voldaan. 2020 stond in het teken van de afronding van het project Traverse. De laatste locaties (onder trap passerelle en strook tussen P+R en woningen) zijn heringericht voor veiliger en duurzamer stationsgebied. Planschade-overeenkomsten zijn afgesloten met aanwonenden. En de oplevering van de groenvoorzieningen geheel Traverse Dieren ten behoeve van definitieve duurzame inrichting is gerealiseerd.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We voeren de Beheernota Openbare Ruimte en de beheerplannen uit.

De beheernota openbare ruimte en actualiteitenrapportage zijn in 2020 vastgesteld. De beheerplannen worden in 2021 uitgewerkt en aan de raad voorgelegd.

Vanuit "Ik Buurt Mee" en de reguliere vervanging zijn in 2020 verschillende  projecten gerealiseerd in samenspraak met onze inwoners. Het gaat hierbij om o.a. de herinrichting van de openbare ruimte Oude Jan Velp, Veerstraat Dieren, vergroenen schoolplein Boomgaard Dieren Noord Oost, de natuurspeelplaatsen Zuidflank Rheden en Gruttostraat Velp.

Wij blijven ons sterk maken voor een duurzame (verkeers) veilige woon- en leefomgeving, onder andere door het verder aanleggen van 30km-zones binnen de bebouwde kom en 60km-zones erbuiten. Bij de voorbereiding maken we zoveel als mogelijk gebruik van coproduceren waarbij de samenwerking met onze inwoners voorop staat. Bij de uitvoering kiezen wij voor een integrale benadering door zo veel mogelijk mee te liften op andere projecten in de openbare ruimte.

Dit jaar is het deel tussen Laag Soeren en Eerbeek onderdeel geworden van een 60 km zone. Niet alleen de verkeersveiligheid is hiermee gediend, ook zal dit een bijdrage leveren aan de beïnvloeding van de routekeuze door Laag Soeren zodat deze route door het dorp minder aantrekkelijk wordt.

In samenwerking met de andere (spoor) gemeenten en overheden de toename van het goederenvervoer, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de wettelijke naleving hiervan over de IJssellijn te voorkomen en/of te monitoren.

Wij nemen deel aan de overleggen kopgroep spoor om bij te dragen aan de doelstelling.

Betaald parkeren in Velp schaffen we af per 1 januari 2020.

Is gerealiseerd.

We onderzoeken of de dienstregeling voor nachtbussen en andere vervoersvormen van Arnhem naar onze dorpen nog beter kan.

De gesprekken met de concessieverlener en concessiehouder zijn op dit onderdeel van het openbaar vervoer gehouden. Door de Corona crisis is er besloten tot uitstel van de aanbesteding Rijn/Waal. Doordat dit proces rondom de aanbesteding is stilgevallen, is het onderzoek slechts in concept gereed.

De veiligheid op het spoor zal worden verbeterd doordat ProRail in 2018 is gestart met het Verbeterplan Overwegen. Het gaat om de verbetering van 7 overwegen en het aanleggen van een fietstunnel in de Lentsesteeg in Rheden.

De voorbereidingen zijn hiervoor getroffen, het verkeersbesluit is genomen en gesprekken zijn gevoerd zodat de uitvoering kan starten. In de zomer 2021 start de aannemer met de reconstructie van de overweg aan de Groenestraat. In het eerste kwartaal van 2022 worden de overwegen Biljoen, Schaarweg, Pinkelseweg, Middachtenallee, Havelandseweg, Hofstetterlaan en de Lange Juffer aangepakt.

De bouw van de onderdoorgang in de Lentsesteeg en aanpak overwegen Kerkhof/Jeugdland vragen meer voorbereidingstijd. De verwachting is dat uitvoering van deze maatregelen in 2023 plaatsvinden.

Begin 2020 zal Traverse Dieren als geheel worden opgeleverd.

Traverse is begin 2020 opgeleverd. De Herinrichting van de strook tussen P+R Dieren en woningen is gerealiseerd. De verkoop woningen Harderwijkerweg, sanering grond Harderwijkerweg 4-6 is afgerond. Overeenkomsten met bewoners Pr. Bernhardlaan en Harderwijkerweg zijn afgesloten. En de verhardingen onder trap passerelle noord is gerealiseerd. Aan de stationsomgeving worden de laatste werkzaamheden verricht.

Het grondgebied van de gemeente heeft een goed netwerk voor de fietser waarbij wij in nauw overleg met provincie en gemeente Arnhem de mogelijkheden van een snel fietsroute onderzoeken.

Het bestaande netwerk versterken zoals de haalbaarheid van het fietspad Imboslaan locatie. Het onderzoek naar de snel fietsroute is afgerond en de besluitvorming heeft plaatsgevonden. De voorbereiding van de verbinding Hall Larenstein met de HAN Arnhem zijn in 2020 opgestart.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55