Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Het vergroten van de kwaliteit van de bestaande kernen en het buitengebied
  • Het behouden, benutten en versterken van de mogelijkheden van het Rhedens (cultuur)Landschap.

Eind 2020 is er een start gemaakt met het opstellen van een startnotitie biodiversiteit deze wordt in 2021 opgeleverd samen biodiversiteitsplan. In 2020 is er op het gebied van biodiversiteit verschillende acties uitgevoerd. Het maai regime is bij 4 hectare gazon aangepast van wekelijks maaien naar twee maal per jaar. Hierdoor geven we de natuurlijke ontwikkeling van kruiden de ruimte wat betekent dat er meer diversiteit in flora en fauna is bereikt. Andere acties op het gebied van biodiversiteit is het plaatsen van nestkasten en de aanplant van 300 stuks bomen waarbij diversiteit voorop stond bij de plantkeuze, er zijn 50 verschillende soorten aangeplant.

We hebben in 2020 maatregelen genomen ten behoeve van het open houden van heide en stuifzand en het duurzaam in stand houden van het natuurgebied Rozendaalse veld. Dit hebben we ondanks Covid-19, wederom met een goede participatie van vrijwilligers bij het natuurbeheer kunnen realiseren. Daarnaast zijn we afgelopen jaar er in geslaagd het faunabeheer beter te integreren in het natuurbeheer. Het bestrijden invasieve exoten, ziekten en plagen is door diverse beheermaatregelen teruggedrongen tot een beheersbaar niveau.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We stimuleren de aanleg en het beheer van erf- en landschapsbeplanting en werken daarmee aan het herstel en behoud van onze landschapselementen.

In 2020 is de subsidie Meerjarencontract Landschap afgerond. De laatste poel is aangelegd. Hierbij is een einde gekomen aan dit vijfjarig meerjarencontract.

In 2020 werken we volgens de beheervisie Rozendaalse veld. De visie draagt bij aan het duurzaam in stand houden van het natuurgebied Rozendaalse veld met gepast medegebruik ten dienste van het algemeen belang van de inwoners en bezoekers van de gemeente Rheden.

We hebben maatregelen genomen ten behoeve van het open houden van heide en stuifzand. Door de beperkingen vanwege het Corona-virus, hebben de vrijwilligers het afgelopen jaar helaas wel veel minder dagen aan de slag gekund. Verder zijn wij met de provincie in gesprek over een onderzoek naar herstelmaatregelen om de effecten van stikstofdepositie tegen te gaan, specifiek voor onze lokale situatie.

Wij zijn er dit jaar tevens in geslaagd om het faunabeheer beter te integreren in het natuurbeheer. Verder hebben wij, bij nieuwe aanplantlocaties, soorten ingebracht met een goede strooiselvertering zoals linde, zoete kers en hazelaar. Ook hebben wij dit jaar de kwaliteit van het bos laten onderzoeken door een gespecialiseerd bureau, met een positieve uitkomst. We kunnen met ons beheer door op de ingeslagen weg. Verder hebben wij de aanwezige recreatieve voorzieningen een kwaliteitsimpuls gegeven. In de 2e helft van dit jaar is ook de handhaving structureel opgeschaald naar een hoger niveau. Daarnaast is er een verbeterslag gemaakt met betrekking tot de interne samenwerking op het gebied van evenementen(aanvragen) in het natuurgebied.

Wij bestrijden invasieve exoten, ziekten en plagen tot een beheersbaar niveau. In 2020 blijft de focus op de eikenprocessierups, Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw en Amerikaanse vogelkers.

In 2020 zijn totaal 964 eiken (29,3%) preventief  bestreden met een biologisch middel tegen de eikenprocessierups. 781 eiken zijn bespoten met een bacteriepreparaat, 183 eiken zijn twee maal bespoten met nematoden.

In 2020 waren 596 eiken besmet met de eiken- processierups, deze zijn mechanisch verwijderd.

In 2020 zijn in de openbare ruimte en bij particulieren op diverse locaties waaronder (natuur) speelplaatsen waar eiken staan 250 nestkasten voor mezen opgehangen als natuurlijke bestrijding van de EPR.

In het gazon aan de Zutphense straatweg te Ellecom is een EPR bollen mengsel geplant. Deze trekken in de bloeiperiode natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan.

Alle bovenstaande maatregelen hebben geleid tot aanzienlijke minder overlast van de EPR.

Japanse duizendknoop: in 2020 hebben we uitvoering gegeven aan de subsidie van de provincie Gelderland. Alle locaties met Japanse duizendknoop in Natura 2000 op gemeentelijk grondgebied zijn aangepakt.

Reuze Berenklauw en Amerikaanse vogelkers zijn onder controle gehouden door diverse beheermaatregelen.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55