Programma's

3 Gebiedsontwikkeling

Programma

3. Gebiedsontwikkeling

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.2 Burgerzaken

3

10

10

2

7

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

614

1.090

566

648

-82

1.2 Openbare orde en veiligheid

169

266

34

32

2

2.1 Verkeer en vervoer

5.299

5.441

5.453

4.069

1.385

2.2 Parkeren

94

36

36

26

9

2.5 Openbaar vervoer

259

125

125

173

-48

4.2 Onderwijshuisvesting

281

239

251

259

-7

5.2 Sportaccommodaties

0

-71

-71

0

5.7 Openbaar groen en recreatie

3.114

2.508

3.026

3.455

-429

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

212

161

345

323

22

8.1 Ruimtelijke ordening

1.288

924

1.168

1.260

-92

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

62

77

53

1.203

-1.150

8.3 Wonen en bouwen

1.383

1.174

1.511

1.512

-1

subtotaal

12.778

12.050

12.506

12.890

-384

Baten

0.2 Burgerzaken

0

0

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

472

442

325

388

63

1.2 Openbare orde en veiligheid

0

10

8

8

2.1 Verkeer en vervoer

353

206

194

297

103

2.2 Parkeren

0

0

2.5 Openbaar vervoer

166

97

97

159

62

4.2 Onderwijshuisvesting

298

300

300

227

-73

5.2 Sportaccommodaties

0

5.7 Openbaar groen en recreatie

111

93

93

103

10

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

112

142

259

284

25

8.1 Ruimtelijke ordening

49

10

10

12

2

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

13

129

129

1.722

1.593

8.3 Wonen en bouwen

642

657

407

480

73

subtotaal

2.218

2.087

1.815

3.680

1.866

Saldo van baten en lasten

-10.560

-9.964

-10.692

-9.210

1.482

Reserves

Toevoeging

947

0

0

3.390

-3.390

Onttrekking

757

167

767

3.056

2.289

Resultaat

-10.750

-9.797

-9.925

-9.544

381

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 381.000 voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

3. Gebiedsontwikkeling
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.2 Burgerzaken

7

I

0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden

-19

I

De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken:

€ 217k nadeel veroorzaakt door storting van € 217k als storting in de voorziening gebouwen.

€ 71k voordeel; diverse niet begrote incidentele opbrengsten. Dit betreft verkoop groenstroken en opbrengst aanleg opritten
€ 127k voordeel; minder uitgegeven aan klein onderhoud.

1.2 Openbare orde en veiligheid

10

I

2.1 Verkeer en vervoer

1.488

I

De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door;
€ 1.245k voordeel asfalt en beton, elementen en halfverharding (in € 1.245k: € 750k gestort in reserve wegen ; zie taakveld 0.10 reserves), zie ook toelichting in paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, onderdeel wegen.
€ 65k voordeel lagere kosten gladheidbestrijding
€ 57k voordeel in toegerekende rente
€ 61k voordeel in lagere afschrijvingslasten
€ 72k voordeel; extra opbrengsten leges MOOR (=leges kabels en leidingen leggen door externen)

€ 45k nadeel; verkeerssignalering.
€ 33k voordeel bestaat uit diverse kleine posten

2.2 Parkeren

9

I

2.5 Openbaar vervoer

14

I

4.2 Onderwijshuisvesting

-80

I

De overschrijving wordt grotendeels veroorzaakt door;
€ 28k nadeel op Bredeschool Het Kasteel; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is niet verwerkt, opbrengst was wel begroot
€ 25k nadeel op MFA Nieuw Bergsteijn; bijdrage sociaal domein gemeente Rheden is op ander taakveld geboekt (=taakveld 6.1), opbrengst was wel begroot.

5.2 Sportaccommodaties

-

I / S

5.7 Openbaar groen en recreatie

-419

I

De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten:
€ 117k nadeel op landschapsbeleidsplan; hoofdzakelijk realisatie taakstelling van €100k vanuit RFS en dit bedrag wordt onttrokken uit reserve landschapbeleidsplan (taakveld 0.10 reserves)
€ 223k nadeel op inzet op openbaar groen; wordt oa veroorzaakt door niet intern doorbelaste kosten Buurtbeheer, Markten en Evenementen
€ 79k nadeel op afvalpreventie: zwerfafvalsubsidie had nog geboekt moeten worden in 2020

6.1 Samenkracht en burgerparticip.

47

I

8.1 Ruimtelijke ordening

-90

I

Nadeel 90k is inzet op bestemmingsplannen en structuurvisie; wordt onttrokken uit reserves (zie andere taakveld)

8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen)

442

I

Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door:
€ 700k voordeel grondexploitatie De Beemd
€ 257k nadeel betreft declaraties uitvoering bommenregeling door derden: deel kosten a €73k (=Gravin Adalaan-Middellaan)zelf uitgevoerd en op ander taakveld geboekt, vergoeding a €330k zit in Algemene Uitkering.

8.3 Wonen en bouwen

72

I

De onderschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
€ 23k voordeel veroorzaakt door lagere kosten advies en adviezen welstand
€ 30k voordeel opbrengst dwangsommen

0.10 Mutaties reserves

-1.101

I

Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen bestaat grotendeels uit:

€ 217k onttrekking ten behoeve van de voorziening onderhoud gebouwen(zie 0.3)

€ 750k toevoeging aan reserve wegen (zie 2.1)
€ 799k toevoegen winst De Beemd aan reserve grondexploitatie
€ 117k onttrekking resultaat landschapsbeleidsplan

€ 114k diverse overige mutaties

Totaal

381

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55