Programma's

4 Duurzaamheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Wij streven naar een duurzame toekomstbestendige samenleving. Daarvoor moeten wij de klimaatverandering zien te beperken die wordt ingezet door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer.

De vruchten van ons Klimaatprogramma worden zichtbaar. Er komen steeds meer initiatieven tot stand, het gebruik van duurzaamheidsleningen neemt toe, er wordt meer elektrisch gereden zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. De raad krijgt de specifieke verantwoording over 2020 separaat ter kennisname toegestuurd. We hebben toegezegd de raad medio 2021 met een kwantitatieve monitor te laten zien hoever we zijn met het behalen van de doelen op besparen en opwek.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

In 2020 wordt de uitvoering van het klimaatprogramma vervolgd. Voor elke pijler uit het programma zijn concrete projecten/processen benoemd. In alle activiteiten staat het creëren van mede-eigenaarschap in de samenleving voor de klimaatdoelen centraal. De activiteiten binnen het klimaatprogramma worden ieder half jaar bijgesteld. Waar nodig, worden activiteiten toegevoegd, vooruitgeschoven of aangepast.

In 2020 hebben we focus aangebracht op het klimaatprogramma. De inspanningen hebben zich in 2020 vooral gericht op de thema's wonen, opwek en communicatie en bewustwording. We hebben de Warmtetransitievisie opgesteld. Deze wordt in april 2021 aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Het conceptbod van de Regionale Energie Strategie is in 2020 vastgesteld en ons lokale beleid met betrekking tot ruimte voor grootschalige opwek is in de afsluitende fase aangeland. De beleidskaders voor de inpassing van energie opwek en voor meedoen aan projecten worden medio 2021 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Op het gebied van klimaatadaptatie, hoewel daar geen focus op lag in 2020, hebben we de samenwerking gezocht en gevonden in een RAS (Regionale Adaptatie Strategie) met Arnhem, Rozendaal en het Waterschap Rijn en IJssel.

We werken steeds beter samen met onze inwoners in het kader van warmte en energie. Mooie voorbeelden zijn de pilot verduurzaming Naefflat in Velp en het zonneveld De Bocht in Dieren. Tot slot is er hard gewerkt aan een communicatie en bewustwordingsaanpak waarvan de nieuwe website www.watisjouwrheden.nl het meest zichtbare resultaat is. Een platform waarop gemeente en inwoners elkaar ontmoeten, inspireren en motiveren.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55