Programma's

4 Duurzaamheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Wij willen de hoeveelheid afvalstoffen minimaliseren ten gunste van hergebruik. Dit moet leiden tot minder stort en verbranding en daardoor tot minder vervuiling en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie. Jaarlijks willen wij onze voortgang rapporteren aan de koepelorganisaties en gemeenteraad.

Water en riolering zijn verweven met onze omgeving. We hebben de openbare ruimte nodig voor een goed, toekomstbestendig stedelijk waterbeheer. Anderzijds zijn water en riolering nodig om de omgeving goed te laten functioneren. De afvalwaterketen moet bijdragen aan een goede, schone en prettige werk- en leefomgeving met als belangrijkste doel de volksgezondheid. Daarbij moeten de doelen doelmatig worden gerealiseerd tegen minimale kosten.

T.a.v. afvalscheiding is een belangrijk traject afgerond met het wijzigen van de locatie van Arnhem naar Doesburg. Dat heeft een structureel positieve effect op de kosten.

De samenwerking in de Werkregio Veluwezoom met Rozendaal, Arnhem, Renkum en waterschappen hebben wij geïntensiveerd.  Wij hebben een samenwerkingsdocument opgesteld over de wijze hoe wij gezamenlijk projecten uit gaan voeren. Financiering is deels met Rijkssubsidies om te voldoen aan de eisen die vanuit Klimaatadaptatie aan ons worden gesteld. Vanuit de stresstesten is hiervoor een RAS (Regionale Adaptatie Strategie) ontwikkeld.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

We stellen een Grondstoffenplan op, op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde Grondstoffenvisie. De in het Grondstoffenplan opgenomen actiepunten worden uitgevoerd. In het Grondstoffenplan zal de inzet van een afvalcoach worden bekeken om met inwoners te komen tot afvalscheiding en reststoffen vermindering.

Het Grondstoffenplan is in samenwerking met partners opgesteld en zal medio 2021 aan de Raad worden aangeleverd.

Er zal gekeken worden naar de deelname aan het afvalbrengstation Arnhem-Noord en/of het afvalbrengstation Doesburg

Per 1 juli wordt als brenglocatie voor grof vuil gebruik gemaakt van het Recycleplein Doesburg. Het contract met het Afvalbrengstation Arnhem-Noord is beëindigd.
Omdat het Recycleplein Doesburg een tarievenstructuur kent voor het gebrachte grof vuil is per 1 juli het gratis ophalen van grof vuil afgeschaft.

Milieutoezicht wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). In 2020 is een extra focus op ondermijning, illegale asbestsaneringen en illegaal grondverzet.

  • Rond ondermijning heeft ODRA met het cluster Veiligheid een pilot uitgevoerd op het bedrijventerrein in Spankeren.
  • Rond illegale asbestsaneringen zijn aan de hand van het barrièremodel Asbestsaneringsketen risicogericht veld- en administratieve controles uitgevoerd.
  • Rond grondverzet is gewerkt aan het borgen van veldcontroles buiten de reguliere controles op gemeld werk. De afhandeling van meldingen bodemkwaliteit is volledig belegd bij ODRA, waardoor de werkwijze van ODRA in de gemeente Rheden nu gelijk is aan die bij de andere partners.

Samen met de ODRA en de gemeenten in de regio particulieren met een asbest-dak bewust maken van de gezondheidsrisico’s van verweerde en kapotte asbest-daken en het mogelijke verbod op asbestdaken in de toekomst en waar mogelijk faciliteren, gebruik makend van landelijke, provinciale, regionale en commerciële initiatieven.

In juni 2019 is het wetsvoorstel voor het asbestdakenverbod niet aangenomen door de Eerste Kamer. Onze gemeentelijke rol is daarmee minder urgent. In 2020 is het project kleinschalig voortgezet om inzicht te krijgen in de staat en risico’s van asbestdaken in Rheden. 25 grotere asbestdaken in de bebouwde kom zijn in dit kader nagelopen.

Samen met de gemeenten in de regio het geactualiseerde strategisch kader rond milieutoezicht implementeren in de werkprogramma’s van ODRA om zo de risicogerichtheid en effectiviteit van het toezicht door de ODRA nog verder te vergroten en ruimte te bieden aan de ODRA voor innovatie.

In 2020 heeft het college het geactualiseerde, regionaal uniforme kader milieutoezicht vastgesteld. Met het besturingsmodel milieutoezicht is een eerste vertaling van dit kader naar de werkprogramma’s 2021 gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55