Programma's

4 Duurzaamheid

Programma

4. Duurzaamheid

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

13

13

0

7.2 Riolering

3.265

3.326

3.326

3.379

-53

7.3 Afval

3.925

4.358

4.197

4.534

-337

7.4 Milieubeheer

1.895

1.528

1.573

1.823

-250

subtotaal

9.098

9.224

9.096

9.736

-640

Baten

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

9

10

0

7.2 Riolering

4.455

4.700

4.750

4.689

-61

7.3 Afval

4.411

5.341

5.258

5.324

66

7.4 Milieubeheer

4

8

43

358

314

subtotaal

8.879

10.059

10.052

10.370

319

Saldo van baten en lasten

-219

835

956

635

-321

Reserves

Toevoeging

285

0

0

0

0

Onttrekking

121

0

0

246

246

Resultaat

-383

835

956

880

-75

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 75.000 nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

4. Duurzaamheid
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

7.2 Riolering

-115

I

De overschrijding van het budget kent een aantal oorzaken:
€ 600k voordeel wordt veroorzaakt door rekenrente (in de begroting gerekend met 2%, werkelijke rekenrente is echter 0,5% geworden).
€ 632k nadeel is storting in voorziening riolering.
€ 105k nadeel zijn kosten waarvan de opbrengsten op andere programma's worden verantwoord. Dit betreft kwijtschelding, BTW en overhead.
€ 22 k voordeel saldering van een aantal kleine posten.

7.3 Afval

-271

I

De overschrijding is op te splitsen in de volgende posten:
€ 106k nadeel veroorzaakt door lagere opbrengsten reinigingsrechten,
€ 135 k voordeel opbrengst Nedvang; in 2020 is de definitieve eindafrekening 2015-2018 tot stand gekomen; +/+€ 77k, dit bedrag was niet meegenomen in onze Begroting. Bovendien is er door corona over de gehele linie meer ingezameld bij de burgers (=opruimwoede); dit veroorzaakt een extra opbrengst van € 58k.
€ 169k nadeel door hogere kosten afvalinzameling, er is vanaf maart meer volume opgehaald bij de burgers
€ 69k nadeel veroorzaakt door hogere verbrandingskosten afval; meer volumes (q-component).
€ 52k nadeel op subsidie oud papier; vanaf maart 2020 werden de vrijwilligers vervangen door beroepskrachten bij het huis aan huis ophalen van oud papier,

€ 10k nadeel, saldering van een aantal kleine posten.

7.4 Milieubeheer

64

I

De onderschrijding van het budget wordt veroorzaakt door;
€ 115k voordeel BOA's Doesburg, doorbelasting niet begroot.
€ 236k nadeel op klimaatactie. Dit bedrag wordt onttrokken uit reserve duurzaam Rheden welke wordt verantwoord op taakveld reserves (zie 0.10).
€ 70k voordeel ODRA; minder vraaggerichte productie vanwege corona, nauwelijks vervolgcontroles/handhaving op energiecontroles (=de Q component). Bovendien was 2020 het eerste jaar met outputfinanciering. Uurtarief was lager dan verwacht (= de P component).
€ 45k voordeel vervuiling woonomgeving.
€ 69k voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door niet begrote subsidieopbrengst voor kosten die in voorgaande jaren gemaakt zijn voor voorzieningen ter verkoming van geluidsoverlast bij woningen in de nabijheid van spoor.

0.10 Mutaties reserves

246

I

De onttrekkingen bestaan volledig uit het project Duurzaam Rheden ad € 246k.

Totaal

-75

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55