Programma's

5 Bestuur en Veiligheid

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting

  • Rheden streeft naar verbetering van leefbaarheid en vermindering van (georganiseerde) criminaliteit waardoor inwoners zich veilig voelen binnen de gemeente Rheden;
  • Wij willen alle vormen van geweld voorkomen en verminderen;
  • Vanuit onze regierol pakken we in het lokale veiligheidsnetwerk de problemen structureel en gezamenlijk aan. We werken samen met onder andere de politie, het Openbaar Ministerie, uitvoerende (zorg)organisaties, bureau Halt, scholen, Raad van Kinderbescherming, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. Ook zijn bewoners, ondernemers en belangenorganisaties betrokken bij dit netwerk.
  • Wij blijven zicht houden op de ondermijning in onze gemeente en bestrijden deze. Hierdoor groeit het vertrouwen in de overheid.

Wij hebben afgelopen jaar heel veel inspanningen verricht om een veilige samenleving te borgen binnen de Corona-pandemie. Van handhaving tot verruiming van winkeltijden, van verkeersoverlast beteugelen tot creëren veilige plaatsen voor ontspanning. al met al zijn wij daar goed in geslaagd, mede door de grote discipline en samenhorigheid van de Rhedense samenleving.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

Wij verbeteren onze informatiepositie op het gebied van ondermijning en voeren het uitvoeringsplan van het kalenderjaar ondermijning uit;

Onze informatiepositie hebben we versterkt door samen te werken met verschillende partners in bijvoorbeeld RIEC casuïstiek. Er liepen verschillende cases.

Uit het uitvoeringsplan is concreet in 2020 het volgende uitgevoerd:

  • Er zijn 11 gevallen geweest van constatering op basis van de opiumwet. 4 sluitingen van woning, 2 waarschuwingen en de overige 5 gevallen heeft Vivare opgepakt.
  • Er een start gemaakt met het inkleuren van de witte vlekken van bedrijventerreinen, door middel van een integrale controle op het bedrijventerrein in Spankeren.
  • Het BIBOB beleid is uitgevoerd (vanaf mei 11 afgeronde zaken.
  • De APV is verder aangepast (oa. Lachgas)
  • Vanuit de regio (Samen Weerbaar) is het handboek Zorgfraude opgeleverd, waar we in 2021 als gemeente mee verder kunnen.

Wij zorgen voor bewustwording van ondermijning voor inwoners, ondernemers en leerlingen/studenten;

Meerdere klassen op het Titus Brandsma hebben een bewustwordingsles gekregen over ondermijning. Onze aanpak met scholieren is opgepakt en door ons ondersteund in Gelderland en andere delen van Nederland willen het eveneens adopteren.

Wij brengen het vraagstuk rond arbeidsmigranten en cliënten van zorgbureau’s in beeld op basis waarvan de raad een visie kan bepalen, die vervolgens vertaald wordt naar beleid;

De visie is vastgesteld door de raad. Er is een plan van aanpak gemaakt.

Over veiligheid en leefbaarheid wordt op lokaal en/of gemeentelijk niveau over successen en uitdagingen minimaal eens per half jaar gepubliceerd;

Aan de hand van een persbericht hebben we het geactualiseerde integraal veiligheidsplan breed gedeeld.

Jaarlijks wordt aan de raad een presentatie gegeven over de cijfers en ontwikkelingen;

In september heeft de politie uitleg en toelichting gegeven op de politiecijfers en in december (met de evaluatie van de Nota Integrale Veiligheid 2017-2020 en het nieuw Integraal Veiligheidsplan 2021-2022) zijn de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor gedeeld met de Raad.

Wij voeren de aanpak alcohol/drugsbeleid uit maar voeren geen experimenten met legalisering van de wietteelt in de gemeente uit;

Er is een aanvraag geweest voor het telen van wiet in het kader van de experimenten regulering wietteelt. Conform afspraak is dit afgewezen.

We stellen een uitvoeringsplan op voor regiovisie kindermishandeling en huiselijk geweld 2019-2022.

In 2020 is veel aandacht gegaan naar het opnieuw inrichting van onze team toegang, die de meldingen van huiselijk geweld oppakken. Verder is er door Corona geen tijd meer geweest om het uitvoeringsplan op te stellen.

We voeren lokaal het regionaal plan crisis- en rampenbestrijding uit en trainen onze medewerkers.

Door de coronacrisis zitten we volop in de uitvoering van het regionaal crisisplan.

Verder hebben meerdere piketfunctionarissen hun jaarlijkse training digitaal kunnen volgen.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55