Programma's

5 Bestuur en Veiligheid

Programma

5. Bestuur en Veiligheid

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.1 Bestuur

2.145

2.193

2.345

2.728

-382

0.2 Burgerzaken

1.492

1.318

1.368

1.304

64

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

99

121

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

2.636

2.723

2.804

2.775

29

1.2 Openbare orde en veiligheid

580

731

1.020

1.199

-179

3.4 Economische promotie

63

66

96

43

53

8.3 Wonen en bouwen

560

556

341

412

-71

subtotaal

7.576

7.708

7.974

8.461

-487

Baten

0.1 Bestuur

100

55

55

0.2 Burgerzaken

8

0

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6

6

6

-6

1.2 Openbare orde en veiligheid

8

21

21

90

69

3.4 Economische promotie

0

0

8.3 Wonen en bouwen

5

0

subtotaal

127

26

26

144

118

Saldo van baten en lasten

-7.449

-7.682

-7.948

-8.317

-368

Reserves

Toevoeging

24

0

0

31

-31

Onttrekking

0

0

0

0

0

Resultaat

-7.473

-7.682

-7.948

-8.347

-399

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 399.000 nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

5. Bestuur en Veiligheid
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.1 Bestuur

-327

I

Bij verzekeraar Loyalis is het zgn. Appa-plan ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor bestuurders afgesloten. Hiermee bouwt de gemeente Rheden een kapitaal op waarmee (ex-)wethouders na hun pensionering een ouderdomspensioen kunnen kopen. Door verlaging van de rekenrente is een hiaat ontstaan tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed. De kans bestaat, dat op de einddatum te weinig kapitaal is opgebouwd om de pensioenuitkering, die toegezegd is aan een deelnemer, te kunnen voldoen. Daarnaast kan een vertrekkende wethouder verzoeken de waarde van zijn pensioen over te dragen aan een ander pensioenfonds, als zij of hij bij een andere werkgever begint. Om dit tekort in de opbouw van het APPA-plan op te lossen heeft er een noodzakelijke aanvullende dotatie plaatsgevonden van afgerond € 300K.

0.2 Burgerzaken

64

I

Bij diverse materiele budgetten, o.a. onderhoud en huur, van het Klant Contact Centrum was sprake van een voordelig resultaat. Structureel is het budget nodig om uitvoering te geven aan ontwikkelingen in de dienstverlening. Eind 2020 is de visie dienstverlening opgesteld. De uitwerking zal ook financiele inzet vragen. Het betreft dan ook een incidenteel resultaat.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

23

I

1.2 Openbare orde en veiligheid

-112

I

Dit bedrag bestaat uit een tekort op de salariskosten van 162K. Hiervan wordt 50K gedekt uit een bijdrage van de provincie inzake het traject leerlingalert. Het resterende tekort wordt volledig gedekt door de stelpost CAO ontwikkeling binnen programma Financien. De salariskosten worden in de paragraaf bedrijfsvoering nader toegelicht.

3.4 Economische promotie

45

I

8.3 Wonen en bouwen

-69

S

Bij de overdracht van budgetten naar de Connectie was nog niet duidelijk welke formatie van basisregistraties over zou gaan naar de Connectie. Hierover is inmiddels overeenstemming met de Connectie. Dit leidt tot een verschil tussen de verwachte overdracht van formatie en de werkelijkheid.

Overig < 50K

8

0.10 Mutaties reserves

-31

I

Totaal:

-399

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55