Programma's

6 Financiën

Programma

6. Financiën

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.2 Burgerzaken

210

186

186

170

16

0.5 Treasury

-868

-665

-665

73

-739

0.61 OZB woningen

477

500

730

713

17

0.62 OZB niet-woningen

230

0.63 Parkeerbelasting

0

0

0.8 Overige baten en lasten

410

1.366

1.238

348

890

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

5

1

-1

7.2 Riolering

1

21

-21

7.3 Afval

0

0

subtotaal

234

1.616

1.489

1.326

163

Baten

0.2 Burgerzaken

598

585

585

499

-86

0.5 Treasury

1

6

6

25

19

0.61 OZB woningen

0

0

0.62 OZB niet-woningen

277

0.63 Parkeerbelasting

73

4

4

5

1

0.8 Overige baten en lasten

85

288

288

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

7.2 Riolering

3

0

277

276

-1

7.3 Afval

1

0

subtotaal

762

872

872

1.092

221

Saldo van baten en lasten

527

-745

-617

-234

383

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

Onttrekking

5.294

0

0

100

100

Resultaat

5.822

-745

-617

-134

483

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 483.000 voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

6. Financiën
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.2 Burgerzaken

-70

I

In 2020 zijn er, door Covid19 aanmerkelijk minder paspoorten, id- kaarten en rijbewijzen uitgegeven dan in 2019. Voor rijbewijzen is door het CBR de geldigsheidstermijn verlengd om drukte te voorkomen.

0.5 Treasury

-719

I / S

Rente kortlopende geldleningen

65

I

Voor kasgeldleningen was een bedrag aan lasten geraamd van 48K. Op rekening basis is er in 2020 negatieve rente gerekend. Dat leidt tot een voordelig resultaat.

Rente langlopende geldleningen

91

I

Op rente langlopende leningen is ten opzichte van de begroting een voordeel ontstaan omdat in de begroting 2020 rekening is gehouden met een totaal aan langlopende leningen van € 90,5 mln. In 2020 is de werkelijke stand van de langlopende leningen per 31-1-2020 € 80,5 mln.

Toegerekende rente

-875

I

In de primitieve begroting 2020 is rekening gehouden met een hoger rentepercentage dan op rekening basis. Op rekening basis is de omslagrente van 0,52% aangehouden. Binnen dit programma is een nadeel te zien, maar daar staat een voordeel tegenover binnen de andere programma's, o.a. programma's Duurzaamheid (taakveld riolering) en Economische ontwikkeling (taakveld onderwijshuisvesting).

0.61 OZB woningen

17

I

0.63 Parkeerbelasting

1

I

0.8 Overige baten en lasten

1.178

I

Stelpost cao-ontwikkelingen

1.081

I

In de begroting is rekening gehouden met stijging van de salariskosten als gevolg van cao ontwikkelingen. Deze stelpost dekt de tekorten op de salariskosten binnen de andere programma's.

Stelpost prijsstijgingen

117

I

In de begroting is rekening gehouden met prijsstijgingen. Deze zijn in het jaar zelf niet altijd op de budgetten van de programma’s bijgeraamd.

Voorziening dubieuze debiteuren

-204

I

Bij het opstellen van de jaarrekening worden de debiteurenposten beoordeeld op inbaarheid. Op basis van deze beoordeling is de voorziening verhoogd.

Bijdrage provincie

124

I

Van de provincie Gelderland is een bedrag ontvangen als vergoeding voor de extra kosten als gevolg van Covid-19. Deze bijdrage dekt uitgaven binnen de andere programma's.

Diversen 0.8 Overige baten en lasten

60

I

Betreft diverse kleine afwijkingen.

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1

I

7.2 Riolering

-22

I

0.10 Mutaties reserves

100

I

De begrote onttrekking (aan de reserve herstructurering woongebieden) is geraamd bij programma 3 Gebiedsontwikkeling, maar geboekt / verantwoord bij dit programma 6.

Overige kleine afwijkingen

-3

Totaal:

483

I

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55