Programma's

7 Overhead

Programma

7. Overhead

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.4 Overhead

15.445

15.088

14.517

16.670

-2.153

subtotaal

15.445

15.088

14.517

16.670

-2.153

Baten

0.4 Overhead

424

527

738

956

218

subtotaal

424

527

738

956

218

Saldo van baten en lasten

-15.021

-14.560

-13.779

-15.714

-1.935

Reserves

Toevoeging

809

0

0

194

-194

Onttrekking

312

7

3

547

544

Resultaat

-15.517

-14.553

-13.776

-15.361

-1.585

Belangrijkste afwijkingen

Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 1,6 miljoen nadelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

7. Overhead
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.4 Overhead

-1.935

I / S

Dit saldo bestaat uit diverse onder- en overschrijdingen:

bezuiniging RFS "nader te onderzoeken voorstellen 0-lijst"

-250

I

In de actualiteitenrapportage 2021-2024 is reeds gemeld dat een deel van de bezuiniging "nader te onderzoeken voorstellen van de 0-lijst" niet wordt gerealiseerd. In het kader van realistisch begroten is het bedrag aangepast. In de eindejaarsrapportage 2020 is gemeld dat deze bezuiniging in 2020 ook voor het resterende deel niet wordt gerealiseerd en bijstelling nodig is. Vanaf 2021 is het bedrag, dat jaarlijks bezuinigd moet worden, gehalveerd.

Connectie

-166

I

Diverse meerkosten Connectie. 41K door aanbesteding postverwerking conform de tweede bestuursrapportage van de Connectie. 40K niet gerealiseerde taakstellingen RFS en 85K betreft de kostenverhogende BTW.

Meerkosten Covid-19

-169

I

Dit betreft voor het grootste deel ICT-kosten als mobile devices en audio/video conferencing om goed thuiswerken mogelijk te maken. Hier staat een bijdrage van het Rijk tegenover. Deze wordt verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen.

Meerkosten 1-Connect

-56

I

Conform de tweede bestuursrapportage 2020 van de Connectie. Enkele deelproducten van 1-Connect vallen duurder uit dan begroot, o.a. uitfaseren Windows 2008 servers en het windowsproof maken van de digitale werkplekken

Communicatie

93

I

Het voordelige resultaat is in 2020 voor een deel ingezet als dekking van de inhuurkosten digitale bereikbaarheid. Vanaf 2021 wordt 45K van het reguliere budget structureel bestemd voor digitale bereikbaarheid. Het resterend voordeel is incidenteel en is vooral ontstaan door vertraging in de werkzaamheden intranet.

Ten laste van incidentele budgetten

-286

I

Dekking van deze uitgaven komt uit de reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten, zoals hieronder gespecificeerd.

Salariskosten

-571

I

Zie toelichting paragraaf bedrijfsvoering. Deze overschrijding wordt voor een deel gedekt door het budget voor cao ontwikkeling bij programma financien.

Niet gerealiseerde taakstellingen personeel 5%

-437

I/S

Een deel van deze taakstellingen wordt alsnog gerealiseerd vanaf 2021. Voor een totaalbedrag van 208K is realisatie van de taakstelling niet mogelijk binnen de huidige formatie.

Diverse kleine afwijkingen.

-93

I

0.10 Mutaties reserves

350

I

Mutaties reserve nog te besteden gemeentelijke budgetten

254

I

Onttrekkingen:

frictiekosten 128K

organisatieontwikkeling 95K

onderzoeken coalitieakkoord 100K

informatiemanagement 32K

Toevoegingen:

gemeentehuis - 172K

overige kleine mutaties 71K

vrijval reserve transformatiekosten Connectie

96

I

Deze reserve was bedoeld om de transformatiekosten Connectie te dekken. Deze zijn geheel voldaan, het restant kan nu vrijvallen.

Totaal:

-1.585

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55