Programma's

8 Algemene dekkingsmiddelen

Programma

8. Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Primi-
tieve
begroting

Gewijzig-
de begro-
ting

Rekening

Saldo

2019

2020

2020

2020

2020

Lasten

0.5 Treasury

2

0

0.61 OZB woningen

0

0

0.62 OZB niet-woningen

0

0

0.64 Belastingen overig

0

0

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

0

-250

0

3.4 Economische promotie

0

0

subtotaal

2

-250

0

0

0

Baten

0.5 Treasury

792

745

474

481

7

0.61 OZB woningen

7.407

6.125

6.120

6.271

151

0.62 OZB niet-woningen

932

2.293

2.299

2.274

-24

0.64 Belastingen overig

223

340

224

216

-8

0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds

72.692

74.537

76.155

79.209

3.054

3.4 Economische promotie

236

209

325

189

-135

subtotaal

82.282

84.249

85.596

88.641

3.046

Saldo van baten en lasten

82.281

84.499

85.596

88.641

3.046

Reserves

Toevoeging

0

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

0

Resultaat

82.281

84.499

85.596

88.641

3.046

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen

(Bedragen x € 1.000)

Rekening

Begroting

Gewijzigde begroting

Rekening

2019

2020

2020

2020

Alg. uitkering gemeentefonds

72.692

74.537

76.155

79.209

Onroerend zaakbelasting

8.338

8.418

8.418

8.545

Hondenbelasting

223

224

224

216

Toeristenbelasting

184

270

270

99

Forensenbelasting

53

54

54

90

Dividend Alliander

55

50

50

49

Dividend BNG

533

500

229

237

overig dividend

9

0

0

0

Overige dekkingsmiddelen

195

195

195

195

Totaal baten (per saldo)

82.282

84.248

85.595

88.640

Belangrijkste afwijkingen

Tabel specificatie algemene dekkingsmiddelen
In deze tabel zijn de bruto opbrengsten opgenomen. Daarmee kunnen de bedragen afwijken van de opbrengsten zoals deze in de paragraaf lokale heffingen zijn opgenomen omdat in die tabel de netto opbrengst is opgenomen (o.a. rekening houdend met kwijtschelding).

Toelichting programmatabel
Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 3 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.

8. Algemene dekkingsmiddelen
(afwijkingen per taakveld => 50.000 saldo baten en lasten)

Onderwerp

Bedrag in € 1.000

Inc. / Struct.

0.61 / 0.62 Onroerende zaakbelasting

125

I

Bij de OZB voor woningen en niet-woningen is per saldo sprake van een voordeel van 125K ofwel afgerond 1%. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de definitieve WOZ-waarden die als basis dienen voor de aanslagen iets hoger zijn geweest dan de WOZ-waarden die zijn gehanteerd voor de berekening van de tarieven.

0.7 Algemene Uitkering

3.054

I

Ten opzichte van de zomerrapportage valt de algemene uitkering afgerond € 3 miljoen hoger uit.
Op hoofdlijnen wordt dit als volgt verklaard:

·Afrekening oude jaren

137

·Algemene mutaties

538

·Afrekening BTW-compensatiefonds

324

·Bommenregeling

330

·Compensatie COVID-19

1.725

Totaal

3.054

Door de afrekening over oude jaren, de algemene mutaties (trap op en af) en de afrekening van het BTW-compensatiefonds (BCF) wordt ten opzichte van de zomerrapportage € 1 miljoen meer ontvangen. Dat bedrag heeft een positieve invloed op het financiële resultaat over 2020.

Tegenover het bedrag dat is ontvangen voor de bommenregeling staat eenzelfde uitgave tegenover binnen programma 3. Tot slot is voor compensatie COVID-19, voor het jaar 2020, via de algemene uitkering een bedrag van ruim € 1,7 miljoen ontvangen. In de afzonderlijke paragraaf COVID-19 is de opbouw en besteding van dit bedrag opgenomen. Daaruit blijkt ook dat nog niet alle middelen al besteed zijn. Hierdoor is het zogenaamde resultaat voor bestemming hoger maar wordt via het raadsvoorstel voorgesteld 863K te storten in de reserve COVID-19 zodat deze middelen in 2021 alsnog voor het beoogde doel kunnen worden aangewend.

3.4 Economische promotie

-135

I

Onder dit taakveld worden de opbrengsten van de toeristenbelasting en de forensenbelasting verantwoord. Vanwege COVID-19 hebben we besloten de definitieve aanslagen toeristenbelasting over 2020 later in 2021 op te leggen. Het effect daarvan is dat dit voor deze jaarrekening leidt tot een lagere opbrengst van Dat leidt op dit moment tot een nadeel in de jaarrekening van 172K. Hier staat overigens een voorschot van 66K tegenover via compensatie COVID-19 en een hogere opbrengst bij de forensenbelasting van 35K.

Overige kleine mutaties

2

I

Totaal

3.046

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55