Paragrafen

COVID-19

Overzicht COVID-19

(Bedragen x € 1.000)

Bedrag ontv.

Werk. besteed

Ink. derving

Invloed op resultaat

Storten in res

1 Sociaal domein (AU)

286

286

0

0

0

2 Compens quarnataine (AU)

9

0

0

9

0

3 Compens noodopvang (AU)

53

8

0

45

25

4 Arbpart/re-integr (AU)

97

2

0

95

95

5 Schulden en armoede

48

11

0

37

20

6 Vestr. mondkapjes

0

40

0

-40

0

7 TOZO-reg 1/2/3/4 (SU)

6860

3743

0

0

0

naar balans

0

2728

0

0

0

resultaat op TOZO 2020

6860

6471

0

389

150

8 Compens SW-bedrijf (AU)

457

445

0

12

0

9 Compens Sport (SU)

90

0

239

-149

0

10 Lokaa cultureel (AU)

255

0

0

255

255

11 Vrijw.org Jeugd (AU)

17

13

0

4

2

12 Buurt en dorpshuizen (AU)

39

0

0

39

39

13 Steun gem (Provincie)

124

0

0

124

122

14 Voedselbank

0

5

0

-5

0

15 Toez/handh/verk (AU)

124

2

0

122

75

16 Covidproof verkiezing (AU)

80

0

0

80

80

17 Voorsch toeristenbel. (AU)

66

0

172

-106

0

18 Prec/markt/evenem (AU)

19

0

25

-6

0

19 Hygienemaatregelen

0

28

0

-28

0

20 Bedrijfsvoering (SOW)

0

174

0

-174

0

21 Huisvuilinzameling

0

83

0

-83

0

22 Uitstel van betaling

0

13

0

-13

0

23 Verv. opsch.korting (AU)

175

0

0

175

0

Totalen

8.799

7.582

436

782

863

Alle kosten die zijn of worden gemaakt zijn onderdeel van het betreffende taakveld (binnen verschillende programma’s) zoals opgenomen in deze jaarrekening. Voor de opbrengsten geldt dat alleen voor de TOZO-regeling (onderdeel van taakveld 6.3, programma 1) en Compensatie Sport (taakveld 5.2, programma 2). De overige opbrengsten zijn onderdeel van de hogere algemene uitkering (taakveld 0.7, programma 8). Alle kosten en opbrengsten zijn daarmee ook onderdeel van het financiële resultaat van deze jaarrekening vóór bestemming. Per saldo is sprake van een klein voordeel van € 0,78 miljoen voor het jaar 2020.

Dit behoeft echter enige nuance. Enerzijds is soms lastig te bepalen wat exact de invloed van COVID-19 is geweest (vooral bij zorg waarbij we een inschatting hebben gemaakt) en anderzijds is de VNG nog continue met het kabinet in gesprek over voldoende compensatie. Zo zal er in 2021 ook nog compensatie volgen van kosten die in 2020 gemaakt zijn. We verwachten op z’n vroegst pas in 2022 een vollediger beeld te hebben van de financiële impact.

Op sommige onderdelen komen we dus ogenschijnlijk tekort en op andere onderdelen zijn in 2020 de kosten nog niet gemaakt waarvoor een vergoeding is ontvangen. Om die reden wordt voorgesteld een bedrag van 863K, bij de bestemming van het resultaat, te storten in de bestemmingsreserve COVID-19. Voorgesteld wordt dan ook die reserve, bij het vaststellen van de jaarstukken, in te stellen.

Sociaal Domein, Jeugd en WMO (1)
Omwille van de continuïteit van zorg voor cliënten tijdens COVID-19 én voor continuïteit van het stelsel nadien zijn maatregelen genomen, om cliënten op grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 hulp en ondersteuning te kunnen blijven bieden. De regeling voor pgb zorg sluit zo veel mogelijk aan bij zorg in natura. Het uitgangspunt is dat zorg zoveel mogelijk moet doorgaan. Doorbetaling is in deze nieuwe regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd. De regeling geldt ook voor gevallen waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor gevallen waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Voor het doorbetalen van deze niet geleverde zorg hoeft de budgethouder vooraf geen toestemming te vragen aan de verstrekker. Als de budgethouder een pgb heeft op basis van de Jeugdwet of de Wmo 2015, wordt dringend geadviseerd met de gemeente af te stemmen. Budgethouders die extra kosten moeten maken vanwege COVID-19, kunnen hiervoor een EKC-aanvraag bij de gemeente of het zorgkantoor doen. Bijvoorbeeld voor een vergoeding voor meer of vervangende zorg. Dit is mogelijk tot 31 december 2021.

Voor deze continuïteit van zorg is het voor individuele vormen van zorg, en daarmee dus ook voor het geheel, lastig in te schatten in welke mate dit financieel door COVID-19 wordt beïnvloed. Vanuit het Rijk is hiervoor een bedrag van 286K beschikbaar gesteld waarvan we, voor dit overzicht, aannemen dat die (meer)kosten ook onderdeel zijn van onze totale uitgaven voor Jeugd/WMO
Om te waarborgen dat vervoerders overeind blijven is besloten om 80% van de ‘niet uitgevoerde dienstverlening’ te vergoeden. Het bestuur van de BVO DRAN besluit over de verrekening van het voorschot wanneer bekend is wat de precieze situatie van de vervoerders is en in welke mate zij gebruik kunnen maken van vergoeding vanuit de Rijksoverheid.
Ter illustratie: de kosten voor omzetcompensatie voor zorgleveranciers bedragen voor Jeugd/WMO 640K en voor het doelgroepenvervoer 330K.

Ondersteuning bij quarantaine (2)
Binnen Rheden kunnen inwoners hiervoor naar het MVT – zij hebben in het begin ook een coronasteunpunt opgezet om boodschappen te doen voor inwoners etc. Hiervoor kwamen onvoldoende vragen binnen om het steunpunt in stand te houden maar de hulp wordt nog steeds geboden.

24 uurs-noodopvang kinderen (3)
Voor kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciaal beroep of vitale sector, werd voor de periode medio maart tot 1 juli gratis noodopvang aangeboden. De (gratis) noodopvang gedurende werkdagen eindigde eerder per 8 juni. Wij hebben deze noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen gecoördineerd, waarbij:

 • de gemeente de betaalde eigen bijdrage van ouders vergoedt die peutersubsidie ontvangen of VVE afnemen;
 • de gemeente de bekostiging peuteropvang/VVE continueert;
 • de gemeente af ziet van de 2-dagen regel uit de cao. Hierdoor ontvangen medewerkers van kinderopvang eventuele overuren direct met het reguliere opslagtarief;
 • de gemeente de kosten in beeld brengt en verhaalt op het Rijk.

In 2020 is slechts een deel van de Rijksbijdrage nodig geweest, we stellen voor 25K aan te houden voor 2021.

Arbeidsparticipatie en re-integratie (4)
Omscholing en ontwikkeling
Naast dat door COVID-19 werk verdwijnt, verandert werk ook. Werk is meer digitaal en vaak meer op afstand. Het is belangrijk na te denken over wat je kan en wilt en wat jouw loopbaankansen op de arbeidsmarkt zijn. Mensen die hun vaardigheden willen bijwerken om hun huidige werk te behouden of aan een nieuwe baan te beginnen, hebben passende bij- of omscholing nodig. In december zijn voor 2021 middelen beschikbaar voor:

 • ontwikkeladviezen en gratis scholing voor werkenden en werkzoekenden;
 • betaalt het kabinet mee aan uitgebreidere trajecten die werkgevers organiseren voor mensen die starten in een nieuwe baan;
 • en subsidieert het kabinet sectoren en sociale partners om maatwerktrajecten op te zetten.

Het is bedoeld als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten en is gericht op mensen die met weinig hulp hun weg op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Specifiek voor de heroriëntatie van ondernemers hebben we ook extra middelen toegekend gekregen om met ondernemers mee te kijken welke andere opties er op de arbeidsmarkt voor hen zijn.

Aanpak jeugdwerkloosheid
Jongeren hebben heel veel last van COVID-19. Ze hebben vaker een flexibel contract. Bovendien werken veel jongeren in sectoren die hard zijn getroffen door de crisis zoals de horeca. Voor schoolverlaters betekent de afnemende werkgelegenheid minder kansen op een eerste baan. Dit alles zien we terug in de werkloosheidscijfers. Vooral onder jongeren loopt de werkloosheid snel op. Hoewel jongeren goed kunnen herstellen van kortdurende werkloosheid, is het belangrijk om langdurige werkloosheid te voorkomen. Hierbij geldt dat de centrumgemeente middelen ontvangt om een eigen regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid te coördineren en daar de partners in de regio bij te betrekken, zoals scholen en UWV. Daarnaast wordt specifiek ingezet op kwetsbare schoolverlaters. Van ons wordt verwacht om samen met de scholen in te zetten op 3 maatregelen:

 • scholen begeleiden laatstejaars pro/vso-leerlingen en mbo-studenten bij verder doorleren of het maken van de overstap naar werk in vroege afstemming met de gemeente. Hierbij zullen zij ook kijken of de stage of leerbaan omgezet kan worden in een volgende stage of leerbaan of in een baan. Voor jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond is het belangrijk dat zij ook aandacht besteden aan het tegengaan van discriminatie;
 • gemeenten ondersteunen jongeren die het onderwijs verlaten naar werk, eventueel in combinatie met bij-/omscholing als dat hun kans op (duurzaam) werk vergroot. Voor dit laatste kunnen gemeenten gebruik maken van de extra middelen die in het steun- en herstelpakket beschikbaar worden gesteld voor mbo-praktijkleren, waarbij werken wordt gecombineerd met het doen van een deel van een mbo-opleiding resulterend in een mbo-certificaat of mbo-praktijkverklaring;
 • gemeenten en scholen verzorgen samen de nazorg, zodat kwetsbare schoolverlaters zonder baan naar de juiste instantie doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning terug naar school of werk.

Pas eind december is de regeling ingesteld en zijn er zowel voor 2020 als 2021 middelen beschikbaar gesteld, we stellen voor het bedrag van 2020 over te hevelen aar 2021.

Aanpak problematische schulden en armoede (5)
Door COVID-19 krijgen naar verwachting meer mensen te maken met ernstige financiële problemen. In december zijn hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld om onder meer de gemeentelijke schuldhulpverlening toe te rusten voor een grotere toestroom van hulpvragen. Ook komt er extra inzet op het signaleren van armoede in gezinnen. Met de afspraken wil het kabinet bewerkstelligen dat mensen snel aan de bel trekken bij geldzorgen, weten waar zij welke hulp kunnen krijgen en zo problematische schulden voorkomen. We verwachten hierbij ook nieuwe doelgroepen. In 2021 krijgt dit concreet invulling.
Ook hiervoor geldt dat we in 2021 ook verwachten kosten te maken en stellen voor om 20K van het restant over te hevelen naar 2021 via een storting in de reserve.

Verstrekking mondkapjes (6)
Mede omdat het dragen hiervan per 1 december verplicht is, hebben we besloten alle Gelrepashouders te voorzien van degelijke mondkapjes. Het lokale bedrijfsleven draagt bij in de kosten van levering en verspreiding.

TOZO-regeling (7)
Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen, waaronder de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Deze regeling ‘hangt’ onder de Participatiewet en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van COVD-19 tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van COVID-19 op te vangen. De regeling is inmiddels toe aan ‘fase 4’. De regeling wordt door ons
In 2020 zijn er 989 besluiten genomen op aanvragen voor levensonderhoud en 14 op aanvragen voor kapitaalverstrekking, in totaal € 3,7 miljoen. Het Rijk heeft hiervoor voorschotten verstrekt van in totaal € 6,8 miljoen. Dit bedrag is zowel bedoeld voor de feitelijke aanvragen als de extra uitvoeringskosten die met de afhandeling van de aanvragen zijn gemoeid. Het deel dat niet is uitbetaald, is op de balans verantwoord als vooruit ontvangen bedrag van het Rijk, ofwel dat ‘voordeel’ is geen onderdeel van het rekeningresultaat. Van de compensatie voor uitvoeringskosten hebben we in 2020 niet het gehele bedrag nodig gehad in vorm van extra inhuur maar verwachten in 2021 hiervoor nog wel kosten te maken. Om die reden wordt voorgesteld hiervan 150K te storten in de reserve.

Compensatie Sociaal werkbedrijven (8)
Tekorten in de exploitatie worden in de reguliere systematiek opgevangen door een hogere gemeentelijke bijdrage. Deze financieringsbron staat onder druk omdat gemeenten financiële gevolgen hebben van de coronacrisis. De verhoging van de integratie-uitkering Participatie, onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Wsw), wordt 1 op 1 doorbetaald aan Scalabor.

Compensatie sportverenigingen (9)
De aanscherping van de coronamaatregelen treft de sport hard. Voor verenigingen is het nu lastiger om sporters trainingen te bieden terwijl ook het organiseren van competities, waarvoor sporters mede contributie betalen, niet mogelijk is. De organisatie van competitie is in hoofdzaak de reden waarom een vereniging lid is van een sportbond. Bovendien blijven kantines gesloten, die een belangrijke inkomstenbron vormen voor sportverenigingen. De kabinetsmaatregelen raken zowel de buiten- als de binnensport hard, en zet de overlevingskracht van verenigingen onder druk.

Toen de sport eerder dit jaar ook flink geraakt werd door de coronamaatregelen zijn verenigingen die hun accommodatie huren, gecompenseerd voor hun vaste lasten via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). De verenigingen die de accommodatie in eigen bezit hebben zijn toen gecompenseerd via de regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO).

Vanwege nieuwe maatregelen is het sport-specifieke pakket aangepast, met een uitvoering die erop is gericht om de nieuw ontstane financiële schade van amateursportverenigingen te compenseren. Daarnaast zal er overlegd worden met de sector over de gevolgen van COVID-19.
Het Mulier Instituut monitort de gevolgen van COVID-19 voor de sport, en kijkt hierbij ook naar de financiële gevolgen en pijnpunten bij amateursportverenigingen als gevolg van de aanscherpingen van COVID-19. De resultaten van deze monitor vormen de basis om met de sector in overleg te gaan over de financiële situatie van de verschillende organisaties in de sportsector. Daarnaast kan de sportsector uiteraard ook, als aan de geldende voorwaarden voldaan wordt, gebruik blijven maken van de generieke steunmaatregelen.

Gebruikers gemeentelijke sportaccommodaties
We hebben besloten om:

 • aan gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties geen huur in rekening te brengen voor de periode maart tot juli;
 • de geldigheidsduur van zwemabonnementen te verlengen voor de duur van de periode dat de zwembaden gesloten waren;
 • voor onderwijsinstellingen verder onderzoek doen naar de financiering van ruimtes voor bewegingsonderwijs en hiervoor een separaat voorstel maken.

Deze acties in combinatie met de (gedeeltelijke) sluiting van de sportaccommodaties heeft gezorgd voor een inkomstenderving van 249K. Vooralsnog hebben we voor een bedrag van 90K een beroep kunnen doen op een specifieke regeling.
Inmiddels is er ook voor Q4 een regeling opengesteld. Hier zullen we als gemeente uiteraard een beroep op doen, in het meest gunstige geval gaat het om een bedrag van 40K (er geldt namelijk wel een plafond voor de regeling). Daarnaast wordt de eerder aangekondigde regeling voor zwembaden en ijsbanen op korte termijn opengesteld waarmee compensatie voor gederfde inkomsten voor zwemlessen, doelgroepen en banenzwemmen mogelijk is, ook hiervoor zal een plafond gelden. Ontvangen bijdragen hebben dus nog betrekking op de inkomstenderving van 2020 maar zullen in 2021 verantwoord worden.

Lokaal culturele instellingen (10)
In totaal is via de algemene uitkering een bedrag van in totaal 390K ontvangen voor de borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur, 255K voor 2020 en 135K voor 2021. Deze organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. We hebben hiervoor een lokale regeling ingesteld waarvan de in 2020 ontvangen middelen met die van 2021 gecombineerd worden en ook in 2021 worden uitgekeerd. Om die reden wordt ook voorgesteld 255K in de reserve COVID-19 te storten.

Ondersteuning vrijwilligersorganisaties Jeugd (11)
We zetten de maatregel van het Rijk voor een achttal jongerenorganisaties (scoutingverenigingen, kindervakantiekampen en speeltuinen) die schade hebben geleden als gevolg van COVID-19. Deze organisaties geven invulling aan o.a. de global goals: minder armoede, goede gezondheid en welzijn, duurzame steden & gemeenschappen en deel en geef door.

Buurt- en dorpshuizen (12)
Voor de ondersteuning van buurt- en dorpshuizen is een bedrag van 39K ontvangen. Extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.
Vanuit de vertaling naar de lokale regeling worden de middelen in 2021 daadwerkelijk verstrekt en om die reden wordt voorgesteld het bedrag beschikbaar te houden voor 2021.

Lokale compensatieregeling voor hygiënemaatregelen (13)
Naast de steunmaatregelen van Rijk en provincie komen we lokale ondernemers tegemoet in door hen gemaakte kosten voor hygiënemaatregelen door middel van een tijdelijke subsidieregeling met een subsidieplafond. Daarbij zal voor een snelle uitvoerbaarheid de verdelingsmaatstaf gelden ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Hiermee geven we invulling aan de provinciale subsidie ‘Steun voor gemeenten’. Van deze subsidie is een klein deel in 2020 ingezet en dient het restant in de reserve te worden gestort voor de feitelijke uitvoering in 2021.

Daarnaast, om winkeliers tegemoet te komen en te zorgen voor betere spreiding van het winkelend publiek, hebben we besloten de openingstijden en laad- en lostijden te verruimen. Dit betekent dat winkels zoals een supermarkt, groenteman, slager en bakker op zondag om 8.00 uur hun deuren kunnen openen in plaats van 12.00 uur. De sluitingstijd op zondag blijft 19.00 uur. De regeling geldt tot en met 31 maart 2021. De coronacrisis zorgt ervoor dat winkels in de voedselketen te maken krijgen met een intensievere aanloop van consumenten. Langere openingstijden zorgen voor meer spreiding van klanten en medewerkers. De extra drukte zorgt soms ook voor lege schappen. Deze extra openstelling voor de zondagochtend geldt zolang de coronamaatregelen gelden en stopt in elk geval na de crisis. De openstelling gaat dan weer terug naar de oorspronkelijke tijden.

Extra ondersteuning Voedselbank (14)
Vanwege de coronacrisis is de Voedselbank geconfronteerd met een stijging van het aantal aanvragen voor voedselpakketten van inwoners uit de gemeente Rheden. Hierop heeft de Voedselbank niet kunnen anticiperen bij subsidieaanvraag 2020. Wij hebben daarop besloten tot een aanvullende bijdrage.

Toezicht handhaving en verkeer (15)
Organisatorische inbedding
Vanaf maart 2020 is binnen de gemeentelijke organisatie een crisisteam actief om alle vragen die binnenkwamen te beantwoorden, uitleg te geven waar nodig, maatregelen te treffen en te handhaven en vooral te schakelen met de veiligheidsregio (VGGM). Tot 1 december 2020 was de veiligheidsregio en daarmee de voorzitter van de veiligheidsregio, burgemeester van Arnhem, leidend in deze GRIP 4 crisissituatie. Vanaf 1 december is dit, met de komst van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, overgegaan naar de lokale gemeenten. De burgemeester van Rheden is nu leidend en al het voorwerk dat de veiligheidsregio deed komt nu bij de lokale gemeenten terecht. Daarmee is het des te meer van belang dat de gemeentelijk organisatie goed wordt ingericht.
Ook de lange duur van de crisis zorgt er voor dat het steeds lastiger wordt om in de huidige crisisstructuur te blijven functioneren. Andere werkzaamheden vragen ook steeds meer aandacht. Een half jaar de ‘gewone’ taken niet doen is nog behapbaar, maar nu het meer dan een jaar gaat duren is het belangrijk dat er keuzes gemaakt gaan worden.
Om die reden implementeren we nu een plan van aanpak om zolang COVID-19 voortduurt niet meer in een crisisstructuur te gaan werken maar over te gaan naar een projectstructuur. Zo borgen we de werkzaamheden beter en kunnen er ook prioriteiten worden gesteld.
Werkproces ontheffingen
Als we uit het risiconiveau zeer ernstig komen zijn er ook ontheffingen mogelijk. Er moeten afspraken gemaakt worden over de inhoudelijke lijn (lokaal/regionaal/landelijk). De burgemeester heeft de bevoegdheid om ontheffingen te verlenen of plaatsen aan te wijzen waar bepaalde maatregelen gelden. In het kader van een mogelijk waterbedeffect is het van belang dit te delen binnen de Veiligheidsregio. Echter, het is mogelijk dat een burgemeester zijn eigen besluit hierin neemt.

Werkproces handhaving
Uitgangspunt voor de handhaving is het landelijk handhavingskader. Uiteindelijk is de handhaving lokaal vorm gegeven, in overleg met de driehoek: burgemeester, politie en openbaar ministerie. De handhaving is immers een verantwoordelijkheid van de lokale driehoek, op aansturing van de burgemeester, en daarbij zullen soms scherpe keuzes moeten worden gemaakt in de prioritering. Afstemming hierover binnen de Veiligheidsregio is wel gewenst, zodat er zo min mogelijk lokale verschillen ontstaan.
In het kernteam COVID-19 staat handhaving standaard op de agenda. Alle specifieke gevallen worden hier besproken. Het proces uit de handreiking van de VNG is hier ondersteunend bij. De Coördinator handhaving is vertegenwoordigd in het kernteam en is eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor dit proces. De juridische uitwerking van de handhavingszaken wordt gedaan door de ‘corona jurist’. De jurist heeft een belangrijke positie i.v.m. beoordeling plaats (besloten, publiek of openbaar) en mogelijke bevoegdheden. Ook communicatie is belangrijk om mee te denken en adviseren bij evt. handhavingstrajecten.
Capaciteit
Voor een groot deel hebben we aan bovenstaande extra taken en processen invulling gegeven door te prioriteren binnen de bestaande capaciteit. Die rek is erop onderdelen echt we uit en maakt extra capaciteit nodig in 2021. Om die reden stellen we voor een bedrag van 75K in de reserve COVID-19 te storten.

Corona-proof verkiezingen (16)
In 2020 is voor Tweede Kamerverkiezingen van 2021 alvast een vergoeding verstrekt voor de meerkosten, deze moeten worden overgeheveld naar 2021.

Voorschot toeristenbelasting, precario, evenementen en markten (17 en 18)
Op basis van de begrote inkomsten in de begroting heeft ieder gemeente een voorschot ontvangen voor mogelijke gederfde inkomsten . De VNG is met het kabinet nog in gesprek over een definitieve vergoeding. Deze zal waarschijnlijk ook afhangen van de definitieve opbrengsten toeristenbelasting. In verschillende gemeenten is immers sprake geweest van een uitstekende bezetting van bijvoorbeeld vakantieparken. Ook hebben we er, in navolging van het amendement om ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen te geven, vooralsnog voor gekozen de aanslagen toeristenbelasting 2020 uit te stellen.

Hygiënemaatregelen (19)
Op verschillende gemeentelijke locaties zijn extra hygiënemaatregelen getroffen, voor de kosten hiervan is geen afzonderlijke vergoeding beschikbaar.

Bedrijfsvoering, SOW (20)
Ook de gemeentelijke organisatie zelf wordt ‘getroffen’ door de gevolgen van COVID-19. Niet alleen hebben we een rol bij de uitvoering van veel maatregelen zoals bijvoorbeeld de TOZO-regeling, we hebben er ook op toe te zien en mee te organiseren dat iedereen zich aan de maatregelen houdt om de besmettingen tot een minimum te beperken. Daar komt nog bij dat onze medewerkers die al deze extra activiteiten, naast de reguliere activiteiten, zoveel mogelijke vanuit huis moeten doen. Uit de thuiswerkmonitor blijkt dat hier zowel voordelen als nadelen aan kleven. Enerzijds kan een nieuwe (betere) balans tussen werk en privé worden gevonden, anderzijds heeft het gemis aan direct contact met collega’s zowel een negatieve invloed op de werkbeleving en de productiviteit, kort schakelen is ineens een stuk lastiger. Mede om die reden hebben we het project Samen Optimaal Werken (SOW) opgestart. Het project is de paraplu boven de verschillende initiatieven/activiteiten zoals de coronamaatregelen, de tijdelijke en nieuwe huisvesting, cao-gerelateerde zaken als thuiswerkvergoeding, Arbowetgeving en ontwikkelingen, ontwikkelingen op ICT gebied en de thuiswerkplek. Door COVID-19 versnellen we het bouwen aan een effectieve, efficiënte en plezierige manier van werken waarbij medewerkers de ruimte hebben hybride (ofwel tijds- en plaatsonafhankelijk) te werken.

Met die versnelling hebben we ook extra kosten moeten maken in 2020, deze zijn vooral ICT-gerelateerd in de vorm van de verstrekking van laptops en mobiele telefoons. Daarnaast heeft De Connectie ook extra inzet moeten plegen om software zoals teams versneld uit te rollen en implementeren en voor de uitlevering en ondersteuning van de hardware. Ook voor deze kosten bestaat geen Rijksvergoeding en deze zijn onderdeel van de hogere kosten op taakveld 0.4 Overhead.

Huisvuilinzameling (21)
Vanwege de COVID-19 maatregelen hebben we vooral extra kosten moeten maken voor de inzameling van oud papier. Ook op dit punt is de VNG nog in overleg met het kabinet voor een extra vergoeding. Vooralsnog zijn deze onderdeel van de totale kosten voor afval.

Uitstel van betaling voor belastingen (22)
Ten aanzien van aanvullende maatregelen op lokaal niveau hebben we overleg gevoerd met de gemeenten Arnhem en Renkum en onze uitvoeringspartner in deze, De Connectie. We hebben hierbij tot een gezamenlijke aanpak besloten die aansluit bij de landelijke maatregelen. Concreet betekent dat voor dit moment dat alle ondernemers, maar ook stichtingen en verenigingen via een eenvoudig formulier, onder vermelding van een KvK-nummer, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor de gemeentelijke belastingaanslag. De periode hiervoor bedroeg in eerste instantie 3 maanden, wat aansloot bij de landelijke regeling. Vervolgens hebben we de motie van de raad (december 2020) overgenomen om ondernemers, die hierom vragen, uitstel van betaling te verlenen conform de regeling voor de rijksbelastingen, ofwel een verlenging van uitstel met 3 jaar (tot uiterlijk 31 juli 2024) de aanslagen van 2020 en 2021. De Connectie heeft hiervoor extra inzet moeten plegen om dit in goede banen te leiden, voor deze extra kosten is geen vergoeding beschikbaar.

Vervallen opschalingskorting (23)
Onderdeel van de hogere algemene uitkering (programma 8) is ook het schrappen van de opschalingskorting voor, vooralsnog, 2020 en 2021. Voor 2020 gaat het om een bedrag van 175K. Dit is niet gekoppeld een specifieke regeling maar door het kabinet aangemerkt als 1 van de maatregelen als onderdeel van de totale compensatie voor COVID-19.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55