Jaarverslag

Leeswijzer

Leeswijzer

Voor u liggen de Jaarstukken 2020. Deze bestaan uit zowel het jaarverslag (programma’s en paragrafen) de jaarrekening (balans en toelichting) en een aantal verplicht voorgeschreven bijlagen. Door deze drie onderdelen te combineren in de Jaarstukken 2020 is er samenhang in de verantwoording aan de raad en kan tevens volstaan worden met een aantal logische verwijzingen om dubbele overzichten te voorkomen.

Nog sterker dan vorig jaar volgt de verantwoording de opzet van de begroting, waardoor de  verschillende P&C-documenten beter te vergelijken zijn.

Inleiding
In de inleiding benoemen we op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen in 2020.

Financiële resultaten
We gaan hier kort in op het jaarrekeningsaldo van 2020. Een verdere toelichting staat bij de afzonderlijke programma's. Daarnaast geven we in de inleiding een toelichting op RFS 2020 en besteden we in een afzonderlijke paragraaf aandacht aan de financiële consequenties van COVID-19.

Programma's
Alle programma’s kennen een korte algemene inleiding. Vervolgens hebben we, conform de indeling van de begroting, de beleidsvelden opgenomen met daarbij onze voornemens ten aanzien van die beleidsvelden en de realisatie daarop. Elk programma sluiten we af met de financiële verantwoording. Hoewel de raad autoriseert op programmaniveau, hebben we in voorliggende jaarstukken per programma de financiële resultaten op taakveld-niveau weergegeven. De belangrijkste afwijkingen (> € 50K) zijn daarbij apart toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55