Programma's

6 Financiën

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

In de tussentijdse rapportage (de zomerrapportage) bewaken wij de financiële resultaten van de lopende begroting en brengen wij de consequenties daarvan in beeld voor de meerjarenbegroting;

Hieraan hebben we via de verschillende P&C-documenten invulling gegeven.

Bij belangrijke beslissingen met grote financiële consequenties geven wij de impact daarvan op de kengetallen weer;

Hier is in 2020 geen invulling aan gegeven. Zowel bij de begroting (meerjarig) al de jaarrekening worden de kengetallen geactualiseerd. Bij nader inzien vinden we dit voornemen bij afzonderlijke beslissingen ook minder zinvol. Veel belangrijker, en doorslaggevend, is de vraag of er dekking is voor die betreffende beslissing. Wel verdienen de kengetallen, en met name de solvabiliteitsratio, blijvend onze aandacht.

In de begroting maken we inzichtelijk in hoeverre sprake is van kostendekkende heffingen/rechten en hoe de tarieven zich ontwikkelen.

In het jaar 2020 is hier voor de begroting 2021 invulling aan gegeven.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55