Programma's

2 Welzijn

Belangrijkste resultaten
Hoofddoelstelling(en) uit begroting
Wij helpen inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en te kunnen meedoen in de samenleving. Wij willen bijvoorbeeld problemen bij senioren in een vroeg stadium signaleren en vertalen naar passende oplossingen, zoals het aanpassen van de fysieke omgeving en oplossingen vanuit de sociale omgeving (denk aan aanpakken eenzaamheid, buurtinitiatieven, ondersteuning mantelzorgers).

Corona heeft een grote impact gehad op onze senioren en alle partijen om hen heen. Veel activiteiten konden, zeker voor deze kwetsbare doelgroep, geen doorgang vinden. Dit is onder andere terug te zien in het aantal huisbezoeken dat daadwerkelijk is afgelegd in het kader van het 70+ huisbezoekproject. Ook de aanvragen voor Mijn Huis, Mijn Toekomst zijn achtergebleven, doordat senioren liever geen mensen over de vloer hebben onder deze omstandigheden.

Tegelijkertijd zien we ook nu veel initiatieven om elkaar te ondersteunen en blijven we met onze partners en inwoners zoeken naar mogelijkheden binnen de bestaande beperkingen. Bij de nieuwe initiatieven hebben wij gekeken of ingebed kunnen worden in een reguliere werkwijze.

Prestaties

Dit waren we van plan

Dit hebben we gedaan

1.200 inwoners van 70 jaar en ouder krijgen de uitnodiging om bezocht te worden door een ouderenadviseur. Deze adviseur geeft informatie over algemeen toegankelijke voorzieningen, biedt een luisterend oor en kan de inwoners, indien nodig, doorverwijzen.

Er hebben ruim 1.000 inwoners een uitnodiging gekregen om bezocht te worden. Tot half maart zijn inwoners daadwerkelijk bezocht. Door corona is besloten vanwege de kwetsbare doelgroep deze preventieve huisbezoeken uit te stellen. De inwoners hebben wel een informatiemap ontvangen en individuele aanvragen worden door Stichting Stoer wel opgepakt.

In nauwe samenhang met het beleidsveld Wonen is er extra aandacht voor de zelfstandige woonsituatie van senioren.

We hebben de regelingen Mijn huis, Mijn toekomst en de Toekomstbestendigwonen-lening voortgezet. In de prestatieafspraken met Veluwonen en Vivare is aandacht voor het onderwerp levensloopgeschikt wonen.

We realiseren bij de nieuwbouw van het zwembad in onze gemeente een doelgroepenbad en zorgen dat de verschillende doelgroepen in staat worden gesteld het bad te bezoeken.

Het Biljoenbad is op 12 december geopend.  Voor de bereikbaarheid zijn alle verkeersstromen in beeld gebracht en is er een dekkend netwerk gerealiseerd. Er kan er een beroep gedaan worden op de vervoersdiensten van Avan en de Plusbus. Verder verkennen we nog de mogelijkheid van deelvervoer met organisaties die eigen vervoer hebben (bijvoorbeeld Innoforte). De inwoners van Rheden beschikken over verschillende mogelijkheden om bij het zwembad te kunnen komen.

Met onafhankelijke cliëntondersteuning speciaal gericht op mensen met dementie en andere geheugenproblemen ondersteunen wij 130 inwoners.

We beogen 520-600 trajecten te realiseren in 4 jaar. In 2020 hebben wij 100 inwoners ondersteund. Er zit een stijgende lijn in het gebruik van deze vorm van cliëntondersteuning. We verwachten dat het beoogde aantal trajecten binnen 4 jaar wordt behaald.

Wij hebben een aanvraag voor een subsidie als koploper ingediend die is gegund. Op die manier kunnen wij meer nog mensen bereiken.

Deze pagina is gebouwd op 08/30/2021 12:19:37 met de export van 08/30/2021 12:15:55